1665. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com


NOVÁ ODVAHA


V mém lidu, který se neustále živí mým Slovem, v těch, kdo zůstávají ve Mně, v těch, kdo se zapřeli a vzali svůj kříž, se probouzí nová odvaha.

Tito vyvolení, mnozí, kteří jsou neznámí, brzy povstanou a ukážou mou mocnou sílu na zemi.

Skrze ně učiním mnoho mocných zázraků, jaké svět ještě nikdy neviděl. Zázraky, které žádný člověk nedokáže vysvětlit.

Tyto zázraky Mi přinesou mnoho slávy a způsobí, že mnoho duší přijde do mého království.

Odměna pro ty, kteří obětovali vše, aby Mi takto sloužili, bude mimořádná. Odměním je jak v nebi, tak i během jejich pobytu na zemi.

Ježíš


Lk 9, 23-26
23: Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.

25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?

26:Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů."

Ef 3, 12: V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

Sk 4, 31: Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

2Kor 7, 4: Mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý; potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení.

Fil 1, 29: Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět;

Jan 4, 17: V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.

Sk 6, 8: Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Sk 8, 6: Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil.

Sk 15, 12: A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali.

Sk 19, 11: Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy.zpět