1666. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous, (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TI, KDO BLOUDÍ SVĚTEM V TEMNOTĚ


Požádal jsem mnohé ze svého lidu, aby se přestěhovali. Některé posílám na známá místa, mnohé na neznámá. Některé jsem požádal, aby si vzali málo. Některé jsem požádal, aby opustili vše. Jen poslechněte.

Mé děti, žijete v době opouštění. Brzy zanecháte zemi a všechna její pokušení za sebou, ale nejprve musíte projít zkouškami na zemi, aby poslední duše, které mají být spaseny, mohly slyšet mé evangelium.

Ti, kdo odložili majetek a opustili přátele a rodinu, budou velmi odměněni. Odměny jsou mnohem větší, než si vůbec můžete představit.

Na čem záleží nejvíc, jsou všichni vaši ztracení bratři a sestry, ti, kteří bloudí světem v temnotě a hledají, aniž by věděli, kde hledat. Posílám vás k nim. Některé z vás vychovávám, abyste je vedli, a některé z vás vychovávám, abyste je učili. Vychovávám evangelisty, proroky a apoštoly.

Neusilujte o tyto tituly, ale poslouchejte, když vás vedu, aby Mě tyto duše v této poslední hodině mohly poznat. Pokud nebudete poslušní, budete Mi skládat účty v Soudný den.

Ježíš


Ge 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.

1Jan 3, 16: Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

Mt 19, 29: A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.

Mk 10, 30: Aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.
zpět