1668. 7. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VIZE MIXÉRU


Prala jsem trochu prádla a zeptala se Pána, zda má pro nás pár slov, když jsem spatřila vizi. V této vizi jsem viděla obrovský mixér a něco, co se spolu promíchávalo. Viděla jsem, že hlavní příměs byl soud – Boží soud. Další příměs jsem nerozeznala, a tak jsem se zeptala Jeho. Pane, co je tou druhou příměsí? Odpověděl: Lidé.

Nyní jsem vzal lidi do mého soudu. Bude to čas intenzivního očišťování pro ty, kdo byli ponecháni na Zemi. Stále si beru domů ty, kdo skončili svou dřinu, aby neviděli, nebo nemuseli snášet zlo, které má přijít. Vezmu vás, kdo jste povoláni domů, rychle a milosrdně.

Poznámka: Viděla jsem, že jeho soud neznamená rozsáhlý soud, jako soud národa, ale zahrnuje soud nad určitými domácnostmi, nebo místními oblastmi.

Mé děti, ujistěte se, že jste se rozloučily s těmi, které na Zemi milujete, neboť mnozí z nich budou velmi brzy povoláni ke Mně domů. Projevte jim lásku a pozornost každým způsobem.

Přichystejte se udělat své poslání z laskavosti, dávání a odpouštění v tomto čase, abyste mohly mít velkou odměnu v nebi, z níž se budete radovat po celou věčnost. Vzpomeňte si na ty, na něž ostatní zapomněli – navštivte nemocné a ty, kdo jsou ve vězení. Postarejte se o ty, kdo nemají otce a o vdovy. Starejte se o potřeby slabých a starších lidí.

Můj hněv bude velmi brzy vylit na Zemi a brzy zničím zlo navždy. Radujte se! Brzy budete v nebi se Mnou.

Bůh Otec


1Petr 4, 17-18
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?

Iz 57, 1-2
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.

2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

Lk 10, 27: On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.

Mt 25, 34-40
34: Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

35: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,

36: byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.

37: Tu mu ti spravedliví odpovědí: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?

38: Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?

39: Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?

40: Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.

zpět