1669

1669. 8. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOKONALÁ BOUŘE


Velká tragedie přichází k zemi Ameriky, protože se ke Mně obrátila zády.

Naplánoval jsem dokonalou bouři, abych uskutečnil mé záměry. Mé děti budou v této bouři chráněny, ale ještě budou trpět deštěm, spolu s nespravedlivými, dokud vás nezavolám ke Mně domů.

Tato dokonalá bouře bude obsahovat tři spojené prvky. Ekonomickou bouři nepředstavitelných rozměrů, bouři "přírodních" pohrom a bouři smrtelných nemocí. Tyto prvky budou kombinovány a promíchány, budou do sebe táhnout všechny lidi na tváři země a způsobí rozsáhlé strádání.

Poznámka: Když Pán mluvil, jak je uvedeno v hořejším paragrafu, viděla jsem znovu vizi mixéru – lidé jsou mícháni do soudů. Jsem si jistá, že tato bouře je realizací této vize. (*)

Tato bouře začne velmi náhle a bude mít velkou intenzitu. Mé děti budou mít v ní pokoj, neboť ji budou vnímat jako to, čím je – znamením mého návratu. Lidé země budou v této bouři prožívat muka.

Navrhl jsem tuto bouři tak, aby očistila ty, kdo mou očistu ještě potřebují a přivést je do soudu národů. Něco daleko horšího přichází pro ty, kteří se nekají.

Buďte rychlí v kajícnosti, jestliže jste hřešily, mé děti. Hledejte mou tvář, abych vás mohl provést touto bouří. Nepřestávejte Mě hledat, dokud nebudete cítit, že vás vedu, abyste neměly strach, až to přijde k vám.

Citace ze Slova, které nám Pán řekl v roce 2011, na které mě upozornil:

Ukryjte se ve Mně, najděte se ve Mně. Schovám vás pod má křídla a ochráním vás od všeho, co přichází, mé děti, jen budete-li poslouchat mé příkazy a poběžíte ke Mně, a ne do světa jako svého živitele. Když poběžíte do světa a budete plnit své vlastní plány, pak nebudete nalezeni ve Mně, až tato bouře začne, a vaším chlebodárcem bude muset být svět.

Těm, kdo Mě znali jako svého pomocníka, bude pomoženo. Ti, kdo Mi slouží a uctívají Mě celou svou podstatou, budou zachováni. Ti, kdo si Mne nebudou všímat, dokud nepřijde čas jejich nouze, nebudou mít dostatek.

Připravte se dobře, mé děti. Připravte se tím, že budete vzhlížet ke Mně a řídit se mými Přikázáními k vám. Poslouchejte Mě s mimořádnou pečlivostí a bude se vám dařit v přicházející bouři, neboť mým přáním je, aby vám nechyběla žádná dobrá věc, kterou potřebujete.

Hledejte Mě teď a Já vás povedu v přípravě vašich domů navzdory přicházející bouři. Postavte Mne nad samotné své životy a budete prospívat. Ignorujte Mne a bude to na vaše vlastní nebezpečí.

Můžete se připravit na mou cestu, nebo na cestu lidí. Kterou cestu si vyberete?

Ježíš


Mt 7, 24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Lk 6, 48: Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

Mt 7, 25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.

Fil 4, 7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Ž 91, 11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

2Kr 6, 16-17
16: Odvětil: „Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.“

17: Potom se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši.

Ž 34, 7: Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.

Jr 1, 17: Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, jinak tě naplním děsem z nich.

Př 31, 17: Bedra si opáše silou a posílí své paže.

Job 40, 7: "Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě."

Ž 46, 2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Ž 46, 7: Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.

Ž62, 8: Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.

Ž 91, 9-10
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Ž 78, 20: Do skály sic udeřil a potoky vod tekly proudem. Může však dát také chleba nebo opatřit pro svůj lid maso?“

Ž 30, 10: Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost?

Ž 54, 4: Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.

Mt 5, 45: Abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.(*) Další odkaz na tuto bouři: Poselství č. 603
zpět