167. Poselství Ježíše ze dne 26. února 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DRŽTE SE DALEKO OD NÁSILÍ, KTERÉ NEÚMĚRNĚ NARŮSTÁ


Můj milovaný lide,

s mým milosrdenstvím vám posílám mou lásku... Každé lidské stvoření bylo důvodem pro mé sebeobětování.

Nechci, aby nikdo nebyl ztracen kvůli velké nevědomosti, v níž žije můj lid, nevědomosti o sobě samých a o tom, co nosí uvnitř svého těla. Tento čas po vás vyžaduje znát a mít znalosti, abyste si nemysleli, že jste tělo a nic víc, protože víc než tělo jste duch, skrze něhož vás stále volám, abych zachránil vaše duše.

To málo duchovního vzdělání mého lidu zaměřuje mé děti na jejich fyzické tělo, kterému odevzdávají hodiny trénování, aby měli lepší postavu, a důsledkem toho je lidské tělo zbožňováno a uctíváno – a jak mnoho uctívání mu dávají! Zapomněli jste, že máte duši a ducha, a že bez nich je tělo jen kusem masa.

Vy, děti, věříte, že duše je jen nepodstatná část člověka, přesto duše je víc, než to. Bez duše není života, třebaže přirozenost tělesné žádostivosti přebývá v duši. Proto jsem vás vyzval, abyste zachránili duši, aby dostala cenu věčného života a netrpěla bolestí věčného ohně.

Můj lide:

Duch zůstává sjednocen se Mnou, informuje mého Ducha Svatého o cestě lidí v mé vůli.

Duše je vázána na člověka a k jeho cestě ve světě, proto vás tak často žádám, abyste byli stále duchovně bdělí.

Můj milovaný lide, kolik jen krve bylo prolito! Rmoutím se nad tím. Každý si Mě vykládá jinak, podle své lidské touhy, ale to Já nemohu pochopit. Jak se uchylujete k násilí, ke zbraním a brutalitě mezi bratry. I když tvrdíte, že jste udělali velké pokroky, nezvládli jste zkrotit sami sebe.

Prožíváte předehru toho, co má přijít...

Musíte to přijmout, protože tato skutečnost je jasně před vás postavena a znamení nenechají na sebe dlouho čekat. Přicházejí bolestné časy: přijměte to, přijměte to... Vy, kdo říkáte, že věříte, přijměte to, abyste se probudili.

Každý člověk musí učinit rozhodnutí o změně svého způsobu života a v rámci toho záměru je i změna vašeho charakteru... Vítězí nad vámi tak snadno! Jste neschopní odložit lidské ego a myslet na svého bratra. Kroužíte kolem sebe v tak velkém egocentrismu, že se zabýváte jen svými osobními zájmy.

Potřebuji duše sjednocené se Mnou, nechci lidské zájmy v rámci mé práce, protože to vede k destrukci toho, co je moje.

Zlo rozděluje a špatně radí mým dětem. Nikdo není větší než Já. V tomto čase, kdy začíná zmatek, někteří chtějí vejít ke Mně skrze velké dveře, aniž by prošli úzkým prostorem dobrovolného čištění ze své vlastní vůle. Každý člověk, který tvrdí, že Mě zná, nemůže být pravdivý, když se Mi nepodřizuje, nestojí blízko Mne a nežije podle mých Přikázání.

Moji milovaní lidé, držte se daleko od násilí, které neustále roste, zakoušíte válku v různých podobách po celé zemi, až do okamžiku, kdy ji nebudete schopni zastavit, a tomu musíte všichni věřit, dokonce i ti nejodhodlanější z vás, kteří věří v mír. Všichni budou trpět kvůli válce – někteří víc, jiní méně.

Moji lidé, tak mnoho věcí je drženo v tajnosti před vámi! Již provaz, který je svazuje a drží skryté, už dlouho nevydrží a s velkým třeskem pak obdržíte pravdy, které jste popírali, a to je právě okamžik, kdy je skutečně uvidíte.

Má církev je pohroužena do zmatku, mé Slovo nemůže být změněno, nebo být podmíněno. Mé Slovo je jedno, stejně jako Písmo svaté.

Moji lidé, nevěnujete pozornost mým oznámením, týkajících se anděla pokoje, kterého sešlu na zem pro dobro mých věrných. Je proniknut mou Láskou, ale vy, mé děti se nedokážete stát láskou. Jak se mu můžete podívat do očí, když je v něm má Láska?

Děti, buďte jednotou, hledejte jednotu, vytrvejte ve všem, do čeho se pustíte: ve společnosti, ve svých domovech, v zaměstnání, tam, kde se zrovna nacházíte, musíte být v jednotě. Bez jednoty není Pravdy, jen zdání falešné pravdy.

Kolik jen mých kněží a jiných, kdo jsou vzděláni v mém Slovu, popírají, že je to mé Slovo, aby mé děti byly ztraceny! Uzurpace mého Slova neustává a dohody namířené proti vysvětlování mého Slova existují ve velkém množství.

Moudrý muž je zbožný, není to ten, kdo pronáší skvělé projevy a jehož srdce je prázdné...
Není moudrý ten, kdo se stává sektářským, nebo kdo tvrdí, že je jako Já...
Není moudrý ten, kdo je uvnitř prázdný nebo si protiřečí...
Není moudrý ten, kdo jde proti Zákonu Lásky, ani ten, kdo přestupuje náš Boží Zákon...

Lidé nebudou věčně urážet naši Boží Lásku...

Velmi rychle zapomínáte, že vás neustále přivádí k pádu to, co musíte opustit. Ani jediné slovo vámi vyslovené není Mnou neslyšeno, ani jediné. Urážíte Mě a věříte, že vás neslyším, pohrdáte Mnou a věříte, že vás neposlouchám nebo nevidím. Zapomněli jste, že v nebi je kniha, kterou jen můj Otec může číst – Velká Kniha Pravdy, v níž se nalézají pravdy NYNÍ oznámené lidstvu, které člověk pokřivil, nebo ignoroval.

Moji lidé, jste tak daleko od Domu mého Otce, a je toho tolik, co nevíte! Pozvedáte své hlasy proti mému Otci, Pána celého Stvoření. Kacíři, rouhači! – kteří pozvedají svůj hlas proti mému Otci nebo překrucují jeho láskyplnou práci a jednání vůči jeho lidu.

Až budou odstraněny pečetě z Knihy Pravdy, mnozí padnou tváří na zem a více nevstanou. Mnoho lidí popírá mé Slovo v těchto časech a všechno, co se stane, je zastihne znenadání, ale oni nebudou překvapeni, protože najdou vysvětlení ke všemu. Ale přichází okamžik, kdy nebudou schopni vysvětlit události, a pak tato stvoření poznají, že nadešel čas časů a budou chtít skrýt své tváře, aniž to budou schopni učinit.

Modlete se, mé děti, modlete za Itálii, je stále očišťována.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, bude trpět bez prodlení.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou nečekaně trpět.

Moji milovaní lidé, buďte neúnavnými vykonavateli dobra, buďte mým svědectvím, těmi, kdo naplňují mou vůli, rozpoznávají ty, kdo popírají mé Slovo.

Neustále žijete v nejbližší budoucnosti a zapomínáte, že musíte být lepšími dětmi Boha a lepšími lidmi, abyste byli hodni věčného života. Jakmile člověk pochopí, že musí být lepší, lidstvo se stane více duchovní.

Lidé zrcadlí, co nesou v sobě... Tento čas je přesně časem pro vás, abyste přijali mé milosrdenství a znovu se setkali se svým Pánem a Bohem.

Bděte, nespěte, nežijte v temnotě, buďte světlem pro své bratry, buďte pravdiví.

Moji lidé, žehnám vám, abyste neusnuli, právě naopak – otevřete svá kamenná srdce, abyste překonali překážky, které vám zabraňují ve vzestupu a stát se více duchovní.

Mé srdce vás volá, pojďte ke Mně.

Váš Ježíš
zpět