1670. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TICHÝ KLID


Mé děti, právě teď se nacházíte v tichém období klidu, ale ten už nebude trvat dlouho. Postavte se tam, kde nejlépe snesete to, co přichází. Uvědomte si, že ti, kdo jsou vám nablízku, vám mohou být nápomocni, nebo mohou být pro vás nebezpečím v tom, co přichází. Rozpoznejte temnotu v jejich duších a podle toho plánujte.

Až se začnou dít události předpověděné v mém svatém Slovu, bude se zdát, že všechny přicházejí najednou a budou postupovat obrovskou rychlostí. Nepřítel vašich duší touží prosadit svůj plán rychle a zmocnit se v tomto čase mnoha duší.

Držte se pevně své víry, mé děti, neboť se vrátíte domů ke Mně mnohem dřív, než si myslíte.

Ježíš


2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

Ž 23, 3: Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

Ž 41, 9: I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu.

Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět