1673. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘÁTELÉ SE SHROMAŽĎUJÍ


Už asi čtyři dny (od 9. srpna, kdy toto píšu) slyším v duchu dunění, které připomíná cval koní, ale bez klapotu. Právě jsem to slyšela znovu a po modlitbě mi Pán ukázal, že je to válka, přicházející blíž a blíž.

Nepřátelé Ameriky se kolem ní tajně shromažďují a brzy vtrhnou do této země. Mnoho, mnoho životů bude ztraceno, protože ti, kdo podniknou invazi, nebudou mít slitování.

Modlete se nyní za ty, které milujete, mé děti, abych jim prokázal milosrdenství a skryl je ve stínu svých křídel. Modlete se za svou vlastní ochranu a za to, co vlastníte, abych vám také mohl prokázat milosrdenství.

Kdyby Amerika činila pokání, nepovolal bych její nepřátele, aby na ni zaútočili, ale ona to neudělala. Stále nečiní pokání a raději se utápí ve svých hříšných ohavnostech, aby je všichni viděli. Jako smilná žena, která se předvádí, je její hanba odhalena. Nyní přijdou ti, kdo touží po jejích darech, a vezmou si je.

Mé děti, toto bude doba velkého smutku pro všechen můj lid i pro ty, kteří ještě nejsou moji. Nastavte svá srdce, aby se přimlouvala a přiblížila se ke Mně na tajném místě mé Přítomnosti. Takto se musíte připravit. Žádná jiná příprava nebude tak cenná jako tato.

Tento útok přijde náhle. Neodkládejte dnes to, co musí být uděláno, ale učiňte to rychle, protože zítra už to možná nebudete moci udělat.

Ježíš


Kaz 3, 8: je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,

12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.zpět