1677. 15. srpna 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 19. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STRAŠNÁ CENA


Pohleďte, čas, kdy všechny věci musí skončit podle mého svatého Slova, je již velmi blízko. Často jsem k vám hovořil o tomto dni, kdy se budete dívat, jak se všechno stane.

Mnoho z mých dětí se vroucně snažilo získat ztracené duše a u Mne se za ně přimlouvaly, abych je zachránil. Tyto velmi odměním, protože není má vůle, aby nějaká duše zahynula, ale mé děti často odmítají udělat si čas, aby se za ně modlily.

Sledujte nyní, moji přímluvci, jak budete svědky mnoha duší, jdoucích do mého království, za které jste se horlivě modlili. Sledujte nyní, jak začínáte slýchat o těch blízko vás, kteří uslyšeli dobrou zprávu a vězte, že vaše pokračující modlitby přinášejí hodně ovoce. Vyhlížejte nyní svou odměnu za svou vytrvalou píli v této věci, neboť je drahocenná mému zraku. Toužím po tom, aby všechny mé děti pokračovaly v každodenní modlitbě za ztracené duše.

Nyní je konec u vás a ti, kdo si nedokázali všímat mých varování, budou hořce plakat, až si uvědomí, kolik času ztratili tím, že Mi nesloužili. Nyní si uvědomí, že jsou bez ničeho, protože nevyužili svůj čas moudře, aby se ke Mně přiblížili. Nyní si uvědomí, že padá temnota a oni nemají olej ve svých lampách, a že je už příliš pozdě.

Bouře se blíží a mé děti, které byly pozorné k mým varováním, se nemají čeho bát, ale ty, které má varování ignorovaly, zaplatí strašnou cenu.

Bůh Otec


Iz 59, 16-17
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.

17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.

Mt 6, 6: Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí.

Jan 15, 8: Tím je oslaven můj Otec, že nesete mnoho ovoce a že se osvědčíte jako moji učedníci.

Mt 25, 1-13
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.

2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.

3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,

4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.

5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"

7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.

8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."

9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům a kupte si."

10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.

11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"

12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".

13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny.
zpět