1678. Poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STRATEGICKÉ KROKY


Slyšela jsem slova "strategické kroky". Pak jsem v duchu viděla, jak se na šachovnici velmi strategicky pohybují figurky.

Přesouvám mnoho svých lidí na místa, která mají velký dopad na mé království. Mým vyvoleným, kteří ochotně odložili vše pro mou slávu, jsou přidělovány nové oblasti, kde se budou věnovat mým záležitostem, tedy získávání duší do mého království.

Nedychtěte po tom, co zanecháváte za sebou, moji lidé, neboť vše, co vidíte, brzy pomine. Nelpěte na světě kolem sebe, ale upněte své city k věcem nahoře.

Opásejte svá bedra a běžte závod, který je před vámi, neboť jste již téměř doma. Váš návrat domů bude mnohem dřív, než si myslíte.

Bděte a modlete se, neboť se brzy vrátím.

Ježíš


1Petr 1, 13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

Mt 6, 24-26
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

26: Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

2Petr 3, 7: Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

Ge 19, 26: Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.
zpět