?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1682

1682. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÁŠ MSTITEL


V nadcházejícím čase budou všichni, kdo zrazují a pronásledují můj lid, plakat slzy odplaty, protože soud dopadne tak, že tomu nebudou moci zabránit. Ve své pýše se považují za silné, ale nepočítají se Mnou jako s vaším mstitelem. Ve své nevíře se cítí v bezpečí, zatímco ve skutečnosti je jejich nepřítel spoutal k soudu a vydal je Mně.

Bohatství a moc jsou jejich vysoké věže a dávají jim pocit nedotknutelnosti, ale v jejich životě není nic, čeho bych se nemohl dotknout.

Jako zasévají zradu mezi vás, tak je pak zrada navštíví strašlivým způsobem, neboť Já nezadržím svůj hněv před těmi, kdo přicházejí proti vám, kteří konáte mé dílo v tomto čase na zemi.

Ježíš


Ž 14, 1: Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.

Mk 13, 12: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

Žid 10. 30-39
30: Vždyť víme, kdo řekl: 'Já budu trestat, má je odplata.' A jinde: 'Pán bude soudit svůj lid.'

31: Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.

32: Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením;

33: někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených.

34: Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé.

35: Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

36: Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.

37: Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.

38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.'

39: Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.zpět