1684. 21. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. října 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE OSTRAŽITÍ


Moji lidé polevili v očekávání, že se naplní má Slova. Mylně se domnívají, že mají víc času, než mají. Přeji si, abyste zůstali bdělí a ostražití, protože nepřítel vás tímto způsobem často ukolébá ke spánku.

Mé království se neřídí podle vašeho systému času, moji lidé. Jakmile něco řeknu, jistě se to stane, protože je to Mnou určeno. Stvořil jsem všechny věci a stvořil jsem také čas, abyste jej mohli měřit, avšak ve věčnosti žádný čas není.

Na zemi brzy přijdou věci, kterým nebudete rozumět. Nepřítel postupuje rychle proti mým lidem na zemi a má mnoho plánů zkázy. Některé z jeho plánů se nezdaří, ale jiné budou úspěšné. Je nutné, aby každý z vás poslouchal mé vedení a věnoval pozornost vedení uvnitř svého ducha, které přichází ode Mne, neboť Já vás takto povedu do bezpečí před událostmi, které jsou proti vám plánovány.

Dny na zemi jsou stále temnější a temnější a zlo se rozrůstá na všech stranách. Mé Slovo předpovědělo tyto věci a ještě mnohem víc, ale ještě víc toho má přijít, o čem nevíte. Buďte bdělí před nepřítelem svých duší. Buďte stále na stráži a modlete se, neboť nebezpečí číhá na místech, která nemůžete vidět. Ochráním vás, pokud Mě budete ve všem poslouchat.

Je třeba vykonat mnoho práce, aby se do mého království dostala úroda duší. Přeji si, aby moji lidé trávili každý den čas přímluvami za ztracené duše, aby jich mohlo být víc zachráněno před věčným zatracením. Moji lidé se zabývají příliš mnoha věcmi, které nemají věčnou hodnotu, stále si hrají ve světě.

Cožpak nevíte, jak pozdní je hodina, mé děti? Neuvědomujete si, že se Mi budete zodpovídat za to, jak nyní trávíte svůj čas? Netoužíte po tom, aby vaše nebeská odměna byla veliká? Nebo vás nepřítel ukolébal ke spánku, zatímco jste čekali, až se má Slova ve vašem životě naplní?

Mnozí z vás prošli dlouhými a namáhavými zkouškami, zkouškami, v nichž jste přišli o mnoho ze svého pozemského majetku. Volali jste ke Mně a ptali se proč. Mnozí z vás na své cestě se Mnou stále trpí a bojují, aby vytrvali ve své víře. Nyní vám říkám, že vaše víra bude velmi odměněna. Vaše vytrvalost bude velmi odměněna. Není nic, co děláte pro mé Jméno, čeho bych si nevšiml. Není nic, co byste pro Mne dělali, za co byste nebyli odměněni, a to velkou odměnou.

Některým z vás odhalím důvody vašich dlouhých zkoušek v příštích dnech. Jiní se to dovědí později. Někteří z vás si však své zkoušky přivodili sami, když nedbali mého varovného hlasu, který vás varoval v dřívějším čase.

Často jsem obviňován ze zkoušek, kterými trpí mé děti a které si přivodily samy hříchem, ignorováním mých varování nebo jinou neposlušností. Tak by tomu nemělo být, mé děti, neboť Já jsem milující a věrný Otec. Jak vás mohu udržet v bezpečí, když Mě nebudete poslouchat?

Jak přežijete to, co přichází, když budete pokračovat ve své vlastní cestě?

Ježíš


Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

Ef 6, 12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Mt 12, 36: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.zpět