1685. 22. srpna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. července 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MUSÍTE ODPOUŠTĚT


Psala jsem někomu e-mail o tom, že nesmiřitelnost může otevřít dveře strašným nemocem, jako je rakovina, když mi Pán začal sdělovat toto Slovo:

Řekni mým lidem, že musí odpustit těm, kdo jim ublížili. Řekni jim, že musí nechat odejít urážky a nespravedlnosti a důvěřovat Mi, že je pomstím. Řekni jim, že hříchy jsou proti Mně a ne proti nikomu jinému; jako jsem Já odpustil vám, musíte i vy odpouštět ostatním.

Pán mi v duchu ukázal člověka ve stavu neodpuštění a uvnitř toho člověka vypadala jeho duše jako jedna obrovská ošklivá hnisající rána.

Hněv a neodpuštění vůči druhým nemají v mé pravé Nevěstě místo. Je to pro Mne urážka. Čas mých soudů je velmi blízko a vy musíte odpustit všem, kteří vám ublížili. Pomstím tvou bolest tak, jak to nedokážeš. Jsem spravedlivý soudce.

Musíte nyní odpustit všem, kteří vám ukřivdili, protože mnozí z vás budou brzy vzati domů způsobem, který nemůžete předvídat; a mnozí, kterým jste neodpustili, budou také vzati.

Ten čas nadešel. Nečekejte, protože čas je mnohem kratší, než si myslíte. Pro některé je kratší než pro jiné.

Neznáte mé načasování, i když mnozí z vás tvrdí, že ano. Nemůžete znát složitost mého plánu ani dobu. Částečně znáte a částečně vidíte. Máte jen ty části, které jsem se rozhodl vám zjevit. Mnozí z vás se nadýmají svými znalostmi a myslí si, že Mě mají promyšleného, ale nevíte, co se chystám ve vašich životech udělat.

Čiňte pokání! Čiňte pokání ze své pýchy a marnivosti, dokud máte ještě čas. Jinak budete stát před mým trůnem v Soudný den a zodpovídat se Mi. Pokořte se dřív, než na vaši zemi dopadnou mé mocné soudy, protože pak už bude pro mnoho z vás pozdě.

Přeji si pokání. Toužím po přímluvě. Přeji si, aby se moji lidé přede Mnou pokořili, věnovali se modlitbě, půstu a hledali mou tvář.

Přeji si, abyste se odvrátili od své špatnosti a unikli soudu, který vás čeká, ale tolik z vás neposlouchá. Myslíte si, že se vás to netýká. Cítíte se v bezpečí, protože jste pro sebe neobjevili pravdu mého svatého Slova. Začtěte se do mého Slova a uvidíte, ukážu vám pravdy, kterým se moji kněží vyhýbají, pravdy o hříchu, milosti a spasení. Ukážu vám, co vás čeká, když Mě o to požádáte.

Tolik z vás Mě o to nepožádá, protože se bojíte mých pravd a ty se vám nehodí.

Běda tomuto bezbožnému pokolení, neboť vašich hříchů je mnoho! Běda těm, kdo odmítají slyšet má pokárání a dbát mých varování, neboť váš čas je krátký a vy o tom nevíte a to, co vás čeká, je mnohem horší!

Ježíš


Mt 6, 15: Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Mk 11, 25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

2Kor 2, 9-11
9: Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvědčíte, zda jste ve všem poslušní.

10: Komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím – mám-li co odpouštět – činím to před tváří Kristovou kvůli vám,

11: aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

Ef 4, 32: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
zpět