1687. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODMĚNY PŘICHÁZEJÍ - NEZAPOMEŇTE NA MNE


V období, které brzy přijde, zažijí některé z mých dětí povýšení. Některé jste byly velmi věrné, bez ohledu na to, co jste musely přetrpět. Některé jste vytrpěly mnoho těžkostí a zušlechťování, a přesto jste zůstaly na cestě. K vám přicházejí odměny, i když jste zatím ještě na zemi.

Z tohoto důvodu a jako odpověď na vaši velkou víru jsem pro vás vyčlenil pozemky, domy a peníze, které vám nyní začnu dávat k dispozici. Některým z mých dětí bude předáno jmění, které si nemusely vydělat, domy, které nepostavily, a pozemky, které si nekoupily.

Vězte, že to jsou mé odměny za vaši velkou věrnost, a nemyslete si, že vám tyto odměny zajistila vaše vlastní ruka. Dávejte pozor, abyste na Mne nezapomněly, když máte víc, než všechno, co potřebujete. Dbejte na to, abyste žehnaly těm, které stále ještě žijí v nouzi, když vy máte nadbytek. Udělejte vše, k čemu vás v této době vedu, abych vám mohl i nadále žehnat.

Ach, mé děti, nenechejte si vzít srdce bohatstvím nebo prestiží nebo domy nebo pozemky, neboť Já jsem váš Bůh, a co dávám, to mohu také vzít. Nechci mít ve vašem srdci žádného jiného boha než Mne, neboť Já jsem žárlivý Bůh.

Ježíš


De 6, 2-20
6: Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.

7: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,

8: do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového oleje a medu,

9: do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď.

10: Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.

11: Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím.

12: Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,

13: až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš,

14: jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

15: Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl ti vodu z křemene skály,

16: krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro.

17: Neříkej si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou."

18: Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.

19: Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.

20: Jako pronárody, které Hospodin před vámi vyhubí, tak vyhynete za to, že jste neposlouchali Hospodina, svého Boha.

Ex 34, 14: Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.
zpět