1690. Poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍTR ZMĚN


Amerikou vane vítr změn. Pro můj lid se vše mění, protože ostatní vás otevřeně odmítají a pronásledují. Můj lid začíná být odříznut od věcí, které potřebuje, a od lidí, které zná, protože se postavil za to, co je správné.

Varoval jsem vás předem, že to přijde, děti, tak se nebojte. Pokračujte v hájení pravdy a Já vás budu chránit, dokud nenastane čas, abyste se vrátili ke Mně domů. Bezbožní nemohou vidět chybu svých cest a svého myšlení, protože neznají Mne, Krále králů.

Modlete se za ně, protože pokud nebudou činit pokání a neodevzdají svá srdce Mně, jejich konec bude horší - mnohem horší, než cokoli, co si vůbec dokážete představit, protože na samém konci budou zaživa předáni Satanovi a budou se trápit navěky.

Uchovávejte si Mě ve svých srdcích a myslích a přibližujte se ke Mně každou hodinu. Tak vás posílím a provedu vás bludištěm, kterému nyní čelíte. Nebojte se nedostatku, neboť Já sám jsem vaše ochrana a vaše zaopatření. Tímto způsobem Mě lépe poznáte. Učte se od těch, kteří prošli těmito cestami před vámi, a snažte se zůstat v mém pokoji, až se vás nepřítel pokusí vyděsit.

Jsem stále s vámi a čas vašeho návratu domů je již velmi blízko. Běžte poslední část svého závodu s odvahou a nedělejte kompromisy z žádného důvodu a vaše odměna bude velmi velká.

Ježíš


Mt 21, 38-41
38: Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: 'To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví připadne nám! '

39: Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.

40: Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?

41: Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas."

42: Ježíš jim řekl: Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?
zpět