?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1692

1692. 28. srpna 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 6. ledna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDOU SE STYDĚT


Duch Páně říká: V minulosti byli ve tvé blízkosti ti, kdo se ti posmívali a zavrhovali tě, protože jsi slyšela můj hlas. Někteří odešli, tak si byli jisti, že slyšíš jen ze sebe. Nyní ti říkám, že se budou v budoucích časech stydět, až tě povýším ve všem, k čemu jsem tě povolal. Říkám ti nyní, že budeš mít dvojnásobek za potupu, kterou jsi zrodila v mlčení kvůli mému Jménu.

Věřte Mi, když vám říkám, že odplatím v plné výši a dvojnásobným dílem všem svým dětem, které trpěly odmítáním, posměchem a pronásledováním. V časech, které přijdou, až se rozhojní těžkosti, nebudete trpět tak, jako budou trpět oni, protože jste poznaly mé Jméno, chodily jste se Mnou a volaly ke Mně, nacházely jste se v mé Přítomnosti a hledaly mou Tvář.

V časech, které přijdou, nebudete bez pomoci jako ti, kdo se vám posmívali, a ti, kdo se Mně posmívali. Velká bude vaše odměna a velký bude jejich trest a kontrast bude zřetelný v tom, co přijde. Už nebudete chodit v potupě, neboť já vás pozvednu, praví Pán zástupů.

Povýším vás ke všemu, k čemu jsem vás povolal, a v onom čase nebudete bez ničeho dobrého, praví Pán. Budete chodit v uzdravení, v hojnosti a v radosti z vědomí, že vaše jméno je zapsáno v mé Knize Života. Budete chodit s ohnivým pomazáním a ve vašem životě se budou rozhojňovat zázraky, znamení a divy.

Nevíte, že oheň musel nejprve hořet ve vašem vlastním životě, aby odstranil vše, co nebylo ode Mne? Nevíte, že jsem na vás nemohl vložit oheň své slávy, dokud jste nebyly dostatečně čisté a silné, abyste mohly nést jeho moc tam, kam vás posílám? Velké bude pronásledování mého lidu v přicházejících dnech, ale ještě větší bude má moc a má sláva na zemi a moji lidé se stanou paprsky světla v temnotě všeho, co se bude dít, až země bude sténat porodními bolestmi mého brzkého návratu.

Vzchopte se, mé děti, neboť čas se krátí před vaším návratem ke Mně domů, abyste žily navždy ve všem, co jsem pro vás připravil. Buďte neohrožené s vědomím, že nad vámi bdím s velkou péčí v každém okamžiku vašeho života, vidím každou situaci, ve které se nacházíte, a záleží Mi na vás. Vzchopte se s vědomím, že to nebude trvat dlouho a že to všechno bude mnohem víc než užitečné, bez ohledu na to, jakou bolest budete mezitím muset pro Mne snášet. Buďte silné a odvážné pro mé Jméno. Buďte silné, až půjdete a ponesete mé Jméno až na konec země a budete hlásat mé slavné evangelium všem národům před mým návratem.

Bůh Otec


Mt 5, 11-12
11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

1Tim 4, 10: Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.

Iz 61, 7: Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat, dvojí dědictví obdrží v své zemi, budou mít věčně radost.

Ž 104, 4: Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.

Iz 10, 16: Proto pošle Pán, Hospodin zástupů, na asyrské vypasence úbytě a pod asyrskou slávou to zapraská praskotem ohně.

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?zpět