1695. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POSLEDNÍ PROBUZENÍ DUŠÍ


Právě teď připravuji svůj lid na pozdější deště. Strategicky umisťuji svůj lid, aby pomohl s mým probuzením na konci času.

Bude to poslední probuzení duší. Mé děti - udělejte vše, co můžete, abyste pomohly přivést tyto poslední duše do mého království. Vaše odměna bude velmi velká. Odměny pro ty, které všechno odloží, aby Mi takto sloužily, budou mimořádně velké.

Úroda je bílá svou zralostí ke žni, ale těch, které jsou ochotné pro Mne pracovat v tomto čase pronásledování, je velmi málo.

Ty, které odmítají nebo se drží zpátky, jsou děti, jež milují své životy. Jejich odměna bude malá.

Ježíš


Jan 4, 35-36
35: Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni.

36: Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec.

Jan 12, 25: Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.

Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.

38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"

Za 10, 1-3
1: Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému.

2: Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený, bez pastýře. –

3: Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům; vystrojí je nádherně jako svého válečného oře.
zpět