1696. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POSLEDNÍ VYLITÍ


Moji lidé, začala velká duchovní změna. Jdete v době posledního vylití mého Ducha. Nyní uvidíte mocné vylití zázraků, znamení a divů, aby pomohlo nevěřícím přijít ke kříži.

Dal jsem svým lidem období pokoje, aby dokázali být víc (duchovně) připravení na přicházející události. Toto období nyní skončilo a ti, kdo chodí s nepřítelem vašich duší, kteří v tomto období byli zadržování jít proti vám, byli uvolněni. Rychle si uvědomíte, že je to pravda, až jeden po druhém začnou různými způsoby jednat proti vám.

V tomto posledním vylití mého mocného Ducha budete působit ve svých darech, pokud budete kráčet v mé vůli. Jestli ukřižujete touhy svého těla, abyste byli nádobou vhodnou pro mé použití, použiji vás v tomto čase a budete velmi odměněni.

Stůjte pevně na svých hodnotách a ctěte Mne ve všem, co děláte a říkáte v této době intenzivního pronásledování, mé děti. Těm, kdo proti vám vystupují, hrozí osud mnohem horší než smrt, pokud nebudou činit pokání a nepřijmou Mne před koncem. Pronásledují to, co nemohou pochopit. Protože nejsou duchovní, zdá se jim Slovo a kázání pošetilé. Nebudou-li činit pokání, přijde jejich zkáza rychle a bez nápravy.

Pamatujte, že v průběhu toho všeho jsem s vámi. Každou vteřinu jsem s vámi. Neopustím vás.

Ježíš


Jo 2, 11-13
11: Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?

12: Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.

13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.

Jo 3, 1-5
1I: Stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.

2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.

3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.

4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.

5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

1Kor 1, 18-19
18: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

19: Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.'
zpět