1698. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘEKÁŽKY A POTÍŽE


Mé děti, nepřítel vašich duší vám klade velké překážky a vyvolává potíže, aby se pokusil zastavit práci, kterou jsem vám uložil vykonat. Musíte bojovat, abyste je překonaly. Nedovolte ničemu, aby vás zastavilo ve vašem posledním díle, protože v sázce jsou duše, které jinak poznají věčná muka. To je životně důležité.

Žijete v době posledního boje mezi dobrem a zlem. Nepřítel vašich duší se nezastaví před ničím, aby tyto ztracené duše udržel v temnotě.

Bojujte tvrdě, mé děti, a vzpomeňte si, že jste kdysi samy chodily ve stejné temnotě. Smilujte se nad nimi a konejte práci, k níž jste povolány.

Nedovolte, aby vám v tom někdo bránil.

Ježíš


Žid 12, 2: S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Ef 6, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.
zpět