170. Poselství Boha Otce ze dne 25. října 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘICHÁZÍ POHROMA


Přichází pohroma, která je obrovská, tak rozsáhlá ve svém dopadu, že celý svět bude truchlit s Amerikou. Tato pohroma přinese finanční krizi, nepodobající se žádné jiné před ní. Otřes způsobí, že všichni si provedou přehled svého života. Mnoho ztracených se vrátí ke Mně, aby se o Mně více dověděli, a vy musíte být připraveni pro tento čas. Musíte být připraveni odpovědět na jejich dotazy o Mně. Musíte jít v mých cestách, abyste před nimi tvořili příklad Mne samého.

Brzy začnu volat více mých stárnoucích svatých ke Mně domů. Nechci, aby tuto pohromu viděli. Jsou to ti, kteří Mi dlouho a dobře sloužili a jejich odměna v nebi je velká.

Rozsah tohoto neštěstí bude ohromující. Mnoho duší bude ztraceno v tom, co se chystá stát. Je to mé poslední soudní předvolání světu, aby se odvrátil od svých hříchů a obrátil se ke Mně a dal Mi své srdce.

Současně mnozí, kteří Mě znají, se odvrátí a budou Mi tuto tragedii vyčítat a odloží svou víru. Pak Satan vstoupí do jejich srdce a jejich konec bude daleko horší než začátek.

Držte se pevně své víry, mé drahé děti, nenechejte nepřítele zmocnit se vaší duše. Zůstaňte neochvějné, neboť jsem vás neopustil, a konec všech věcí je blízko.

Bůh Otec


Žid 10, 23: Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám ten slib dal, je věrný.

2Petr 2, 20-21:
20: Jestliže totiž lidé, kteří unikli z hniloby světa důkladným poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista, se zase do toho zaplétají a nechávají se tím přemoci, jsou na tom hůř na konci, než byli na začátku.
21: Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli vůbec poznali cestu spravedlnosti, než se s ní dobře obeznámit, a pak se obrátit zády k svatému příkazu, v němž byli vyučeni.

2Thes 2, 2-3:
2: Nenechte si tak snadno poplést hlavu, nebo dokonce se polekat nějakou prorockou řečí nebo listem prý od nás poslaným, že byste se domnívali, jakoby ten den Páně měl už nastat.
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit se člověk veskrz hříšný, propadlý záhubě.

Mt 28, 19-20:
19:Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
20: a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.
zpět