1700. 5. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 3. května 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SPOUTANÍ


Byla jsem hluboce ponořena do uctívání a zbožňovala Pána, když se mi na rukou objevily řetězy, pak na nohou a nakonec i okovy na nohou. Začala jsem křičet a prosit Jej, aby ze mě ty řetězy sňal, a On mi začal sdělovat toto poselství.

Má nevěsta se učinila otrokem světa a jeho způsobů. Toužím, aby se osvobodila, ale ona nechce, protože dala přednost tělesným rozkoším před vším, co jí mohu dát.

V duchu jsem viděla svět a všechny lidi v něm. Nejprve všichni kráčeli ke světu, pak se někteří začali vracet a klanět se Králi králů. Když se mu skupina, která se obrátila zpět, klaněla, viděla jsem, jak na ně z nebe z jeho ruky stéká zlatý olej. Zatímco se klaněli, skupina, která pokračovala v chůzi směrem ke světu, těžce sténala a pokračovala dál do temnoty a chaosu.

Řetězy mé nevěsty jsou ukovány z jejích vlastních hříchů a ona je odmítá odložit, ačkoli jsem ji již osvobodil a stanovil jí svobodu od hříchu.

Znovu a znovu jsem volal na své děti, ale ony se neobrátily a nyní musí na zem přijít soud. Ty, které se nechtějí odvrátit od hříchu, zahynou, neboť mzdou hříchu je smrt, mé děti.

Proč dáváte přednost temnotě před světlem? Vždyť Já neodepřu nic dobrého těm, kdo Mi slouží a chodí po mých cestách, vy však odmítáte a zůstáváte v otroctví. Už nevoláte po svobodě, protože jste našly útěchu ve svých hříších a dáváte jim přednost přede Mnou a mými cestami. To je v mých očích opravdu tragické.

V duchu jsem viděla, jak lidé v řetězech hřeší, jejich okovy jsou stále těžší a těžší.

Každý čin, každý skutek temnoty vám přidává na řetězech. Cožpak nevidíte své otroctví? Necítíte tíhu svých hříchů a netoužíte být svobodné, abyste Mi mohly sloužit celým svým srdcem? Zavrhly jste Mne jako starého milence a daly jste se do spolku se světem. (Když to říkal, slyšela jsem v jeho hlase velký smutek.)

Zlý si pro vás přijde, mé děti, a ty, které jsou pod tíhou hříchů, mu nebudou moci včas uniknout.

Obraťte se nyní - obraťte se ke Mně a volejte Mě a Já vás osvobodím.

Ježíš


Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.

2Kor 6, 14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti.

Jan 8, 34: Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.

Lk 5, 32: Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.

Jan 8, 36: Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.

Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Ef: 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

2Petr 2, 9: Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu;
zpět