1701. Poselství Matky Spásy ze dne 29. srpna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

NENÍ ČAS ZAJÍMAT SE O JINÉ VĚCI NEŽ O RŮST V DUCHU


Milované děti:

Žehnám vám jako Královna a Matka posledních časů.

Na závěr novény, kterou jste mi věnovaly, bylo mé srdce naplněno radostí z odpovědi mých dětí, které s jistotou vědí, že to, co mi obětují, předkládám před Boží vůli. Viděla jsem bytosti, které se obrátily, které se pevně rozhodly znovu se setkat s mým Synem.

Tato novéna byla nebem na zemi.
Pouze tím, že jste pokorní a prostí srdcem,
můžete pochopit, že jako Královna a Matka jsem vděčná za gesta, která se rodí z čistých a prostých srdcí.

Milované děti, tato generace se musí připravit: musí být katechizována, aby nebyla ztracena.

Zlý syn zkázy je už v akci, neposílá své přisluhovače jako v minulosti, ale je to on, kdo se vydal do rozšiřování svých chapadel nad zmateným a blouznícím lidstvem.

Právě tato generace prožívá chvíle bolesti, když se před vašima očima naplňuje:

"Bratr vydá svého bratra na smrt a otec svého syna. Děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je; všichni vás budou nenávidět kvůli Mně, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn" [Mt 10,21-22].

Děti, v této době panuje nedůvěra v domácnostech, na pracovištích, v rodinách, už se to děje bezdůvodně a stane se to ještě výraznější.

Lidstvo směřuje k bodu, kdy bude ponecháno bez svobody, neschopné pohybu nebo vlastních myšlenek a lidský tvor bude souhlasit se vším, aby mohl přežít.

Jako Matka vás vyzývám, abyste zůstaly tam, kde jste, pouze ty, kdo žijí v blízkosti pobřeží, by se měly z pobřeží stáhnout. Moře vystoupí hluboko do pevniny, a některá z nich v sobě skrývají podmořská pohoří, která se v určitém okamžiku vynoří na povrch.

Je to jen malý počet duší, který jde podle pokynů z nebe. Mé děti jsou znovu a znovu zkoušeny, dostávají nové pobídky plné lží, aby se ztratily. V evropské zimě budou trpět.

Moji milovaní, dávám vám:

Mé srdce, abyste se nebáli…
Moje ruce, abyste se neztratili…
Mé nohy vás povedou…
Mé oči, abyste žili s odpuštěním a viděli mého Syna ve svých bratřích…
Můj jazyk, abyste se modlili a prosili o obrácení…

Modlete se svatý růženec bez přestání, čiňte dobro neúnavně.

Je nutné, abyste se zasvětili mému srdci, aby se za vás přimlouvalo.

Je naléhavé, abyste se zasvětili mému srdci: nečekejte.

Připravte si zasvěcení na měsíc září, před měsícem zasvěceným svatému růženci, je to nutné pro dobro vašich duší.

Dávejte pozor, ztrácíte víru, a to vás povede k tomu, že se stanete kořistí ďábla. Buďte prostí a pokorného srdce, abych vám mohla pomoci.

Není čas, abyste se zajímali o jiné věci než o růst v duchu.

Modlete se svatý růženec: je to modlitba, kterou ďábel nerad slyší, a pokud jste ve stavu milosti, nepřiblíží se k vám.

ŽEHNÁM VÁM VŠEM, KTEŘÍ ČTETE TUTO MOU VÝZVU A UVÁDÍTE JI V ŽIVOT.
TENTO OKAMŽIK JE NALÉHAVÝ.

Matka Mariazpět