?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1702

1702. 6. září 2021. Připomínka poselství Ježíše z 19. června 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOJI PŘÍMLUVCI


Včera pozdě večer jsem ležela v posteli a chvíli odpočívala před spaním, když jsem už druhou noc po sobě pocítila, že mě zasáhl smutek. Přicházel ve vlnách, podobně jako se cítíte po ztrátě někoho, koho máte velmi rádi. Začala jsem se v srdci modlit o tom, co se stalo.

Vyzývám své přímluvce, aby se Mnou truchlili za duše, které budou brzy ztraceny. Vyzývám vás, abyste za ně pozvedli modlitby plné víry pro jejich záchranu dřív, než bude pozdě. Do vašeho světa přichází mnoho smrti a mou vůlí není, aby někdo zahynul. Tímto způsobem se ke Mně můžete připojit při uvádění duší do mého království.

Přesouvám mnoho svých bojovníků, svých proroků, svých kazatelů a svých apoštolů na jejich místa. Přesouvám svou Nevěstu na její místo. Umístil jsem vás do těchto pozic pro tuto dobu, pro vaše poslední bitvy za mé království. Ti, kdo Mě poslouchají, budou chráněni, dokud nenastane čas, aby se vrátili ke Mně domů.

Mé děti, nemůžete pochopit závažnost toho, co přichází, všeho, co je proti vám plánováno. Nemůžete pochopit hloubku zla, které přichází na zem, které vás bude pronásledovat, které pronásleduje všechen můj lid. Nemůžete vědět o hrůzách, které v tomto čase uvidíte. Vaším úkolem v této době je zůstat pokojní a ve všem Mě poslouchat, abych vás mohl chránit. Jen Já vím, jak vás ochránit. Nejste schopni se sami ochránit před vším, co je na dosah ruky.

Život, jak ho znáte, se v jediném okamžiku navždy změní, ale nebojte se, protože váš skutečný život je na věčnosti se Mnou. Život, který máte nyní, není nic než pouhá pára.

Ježíš


Jan 16, 20-22
20: Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.

21: Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk.

22: I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.

2Petr 3, 8-10
8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'.

9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

Jak 4, 13-15
13: A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat" –

14: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

15: Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono."zpět