1703. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDYŽ VÁS VYŽENOU


Rozdělující linie tmavnou. Moji lidé jsou vyháněni, odstrkováni a opouštěni, protože svět plánuje budoucnost bez nich. Ale Já vidím, co s vámi svět dělá, moji drazí, i když ve Mne nevěří, a až budete povoláni domů, zjistí, že Já jsem Bůh.

Ujmu se vás, když ostatní vás odvrhnou. Přitáhnu vás, když vás nechají venku. Jste moji. A až pro ně přijde neštěstí, sestoupí rychle zkáza.

Hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do konce věků. Brzy se zde budete procházet po zlatých ulicích se Mnou.

Ježíš


2Kor 6, 14-18
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

16: Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'

17: A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodin a 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu'

18: a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů'.zpět