1704. Poselství Ježíše ze dne 8. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHO ÚTOKŮ


Mé děti trpí mnoha útoky nepřítele vašich duší. Tyto útoky jsou stále intenzivnější a častější a vy jste stále unavenější.

Buďte trpělivé v utrpení, mé děti, neboť váš čas vrátit se domů ke Mně se rychle blíží a budete překvapeny, jak málo času vám na zemi zbývá.

Modlete se za ty, kdo vás krutě pronásledují, neboť budou bídně trpět, až vás povolám domů ke Mně. Jako oni neprokázali milosrdenství vám, tak ani Já je neprojevím jim.

Pamatujte, že jsem s vámi a vidím každou vaši slzu. Vidím každé kruté slovo pronesené proti vám a přicházím se svou odměnou.

Ježíš


Ž 34, 16-23
16: Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.

17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

20: Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

21: Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.

22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.

23: Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.zpět