1705. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OCEŇTE JE NYNÍ


Važte si lidí ve své blízkosti, těch, kteří jsou k vám laskaví, štědří a obětaví, protože už s vámi nebudou dlouho. Mnozí z nich se Mnou kráčeli mnoho let, tiše konali mou práci, byli mými pažemi a ústy a přinášeli útěchu a zaopatření druhým, aniž by za to brali nějakou slávu. Mnohé z nich volám domů ke Mně, kde na ně čeká skutečná odměna.

Mé děti na zemi, přechod začal. Volám domů ke Mně mnohé, kteří byli milosrdní, dávali, starali se a nebyli doceněni.

Ačkoli země neviděla jejich skutečnou hodnotu a mnozí jejich blízcí jejich hodnotu přehlíželi, Já ji vidím. Vidím je a velký oblak svědků, který je zde se Mnou, vidí jejich oběti. Jejich odměny se zde v jejich nebeském domově hromadí, neboť jsem viděl každou slzu, každý čin zrady, který proti nim nepřítel vyslal. Viděl jsem každé nevlídné slovo a každý odsuzující pohled, který snášeli pro mé Jméno, a budou velmi odměněni a budou mít celou věčnost na to, aby si tyto odměny užívali. Viděl jsem každý případ, kdy byli souzeni za to, co udělali a komu pomohli. Ani jeden skutek pomoci nezůstane bez odměny.

Běda těm, kdo v tomto čase vynášejí soud nad těmi, kdo jsou moji. Běda těm, jejichž pyšné pohledy jim ublížily. Čiňte rychle pokání, aby na vás nedopadl můj soud.

Poznámka: Když ke mně Pán promluvil tuto větu, viděla jsem, že mnozí v manželstvích, kteří si nevážili štědrého a obětavého manžela, o ně přišli, když Bůh povolal domů tyto milosrdné lidi k odměně. Viděla jsem, jak mnozí, kteří neustále dávali a byli přehlíženi, a dokonce se jim vyhýbali, byli rychle vzati a jejich okolí zůstalo překvapeno. Jsou to ti, kteří dělají vše ve službě Pánu - každý člověk, kterému pomáhají, každý čas, který dávají, každé úsilí je vynaloženo ve prospěch Božího království - pracují tiše a neustále v pozadí. Pán je odvádí k odměně a pryč od budoucího zla, aby už netrpěli. V jeho očích jsou vzácní. Je tomu tak i v jeho milosrdenství, aby ti, kdo zůstali vzadu, činili pokání za špatné zacházení s nimi, dokud je ještě čas.

Ježíš


Iz 57, 1-10
1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.

2: Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži.

3: "Předstupte sem, vy, synové té, která věští z mraků, potomstvo cizoložníka a nevěstky!

4: Komu se tak škodolibě posmíváte? Komu že se pošklebujete? Na koho vyplazujete jazyk? Což nejste děti nevěrnosti, potomstvo zrady?

5: Rozpalujete se u mohutných stromů, pod každým zeleným stromem, v roklích, pod skalními útesy zabíjíte děti.

6: V rokli mezi hlazenými kameny je tvůj díl, ano, ty budou tvůj úděl. Také jim jsi přinášela úlitbu, obětovala dary. Tohle mě má těšit?

7: Na hoře vysoko strmící zřídila sis lože, tam také stoupalas k obětním hodům.

8: Za dveřmi a veřejemi sis dělala své pamětné znamení. Ode mne ses odvrátila, odhalovala ses, vystupovala jsi na své lože, rozšiřovala je, s oněmi ses spřáhla, milovala jsi jejich lože, zírala jsi na znamení údu.

9: Mrhala jsi olejem pro Meleka, hýřila jsi svými mastmi, dodaleka vysílalas posly, snižovala ses až do podsvětí.

10: Znavila ses množstvím svých cest, a neřeklas: 'Nemá to význam.' Ve znamení údu jsi nalézala život, proto ses necítila vyčerpána."
zpět