1706. Poselství Boha Otce ze dne 10. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POŽADOVANÝ VÝBĚR


Moji lidé procházejí obdobím zkoušek. Vaše odpovědi na tyto zkoušky určí úroveň vašeho požehnání v tomto čase.

V životě mnoha z vás budu požadovat, abyste si vybrali, zda chcete být s někým, koho milujete, nebo zda Mě máte poslechnout a opustit jej, abyste plnili mou vůli. Můj Syn Ježíš musel touto zkouškou projít. Můj služebník Abram také.

Dávám vám vybrat, moji lidé, abyste mohli spatřit, zda je vaše srdce tam, kde si myslíte, že je. Dávám vám vybrat, aby se vaše srdce osvobodilo od modlářství.

Bůh Otec


Ge 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

Mt 10, 37-39
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
zpět