1707. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. září 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

JSTE VEDENI JAKO OVCE NA PORÁŽKU


Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

NECHŤ JE POKOJ V KAŽDÉM Z VÁS.

Boží lidé, shromažďuji vás kolem naší Královny a Matky. Jako lidé jejího Syna musíte zůstat sjednocení a nerozptylovat se v této době, kdy zlo roztahuje svá chapadla, aby svedlo národy.

Cílem Zlého je dohnat lidské stvoření k extrémnímu utrpení, aby naše Královna a Matka trpěla kvůli svým dětem, které jsou obléhány ze všech stran, všemožně týrány, pronásledovány a duchovně ponižovány.

Nacházíte se v době, kdy jsou viditelné první projevy ruky antikrista na lidstvu, stejně jako ruce, které ho neustále doprovázejí.

Znamení a signály, jimiž Stvoření odpovídá lidstvu, budou pokračovat v růstu, až do doby Velké očisty.

Každý skutek lásky, poslušnosti a víry bude odměněn.....
Každý čin neposlušnosti bude přísně potrestán.....

Přišel jsem vás varovat před jednáním Zlého v tomto čase, kdy jste vedeni jako ovce na porážku. Jazyk používaný pro celé lidstvo vás musí vést k tomu, abyste si všímali zla, které je předzvěstí úplné kontroly nad lidstvem.

Musíte bojovat za zachování víry, bojovat poznáním, ne tápáním, ale poznáním a láskou k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a naší Královně a Matce, abyste si zachránili duši.

Jako princ nebeských legií vás budu vždy bránit.

Nejsvětější Srdce vás milují, chrání a brání a odpověď lidstva musí být úměrná této velké ochraně.

Víra se však ztrácí a lidská stvoření se každým okamžikem stávají stvořeními bez myšlení, automaty.

Modlete se ve vnitřním tichu, modlete se k naší Královně a Matce, ale modlete se na úmysly naší Královny a Matky, a ne na své vlastní, které jsou osobní a poněkud sobecké.

Naše Královna a Matka se přimlouvá za celé lidstvo bez rozdílu, modlí se, aby byly některé události zastaveny. Lidské stvoření je ve své dychtivosti po udržení života sobecké, i když se obrací s prosbami k nebi.

Shromážděte se kolem naší Královny a Matky, milujte ji, respektujte ji, buďte jejími dětmi, ne vzdálenými příbuznými.

Nyní je čas, kdy je třeba posílit víru a posílit ji jednotou, jen tak budete užiteční pro plány Otce.

Modlete se s naší Královnou a Matkou posledních časů.
Hleďte, jak reaguje na vaše volání, jak moc vás miluje!

Naše Královna a Matka si přeje, abyste jí odevzdali svá břemena, vaše utrpení, těžkosti a vše, co vás omezuje nebo děsí. Odevzdejte je Královně a Matce, aby je mohla zahrnout do svých záměrů, a tak se vám dostane odpovědi v podobě mateřské lásky.

Boží lidé:

Nemáte jídlo, přišel hladomor? Obraťte se na Boží Prozřetelnost.
Nemáte léky? Nebe vám dalo hlavní léky. (*) Odevzdejte své starosti do Boží vůle.

Naše Královna a Matka bude jednou spatřena mnoha svými dětmi, těmi, kteří věří, i těmi, kteří nevěří, a ti se obrátí, a každému z nich dá znamení jednoty, s nímž budou žít, dokud nedosáhnou věčného života.

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Modlete se s láskou, nekritizujte bližního, nezacházejte špatně se svými bratry. Buďte vírou, nadějí a láskou pro svatý Zbytek.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Přivítejte naši Královnu a Matku jako Matku, kterou je.

S požehnáním andělských sborů. Amen.

Svatý Michael Archanděl.
(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.
zpět