1708. 11. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MŮJ SYSTÉM


Moji lidé, přichází čas, kdy ti, kdo patří Zlému, se budou snažit vás odstřihnout od všeho, co potřebujete. Zlý usiluje odstranit vše, co je ode Mne z tohoto světa, v němž žijete, a již začal.

Připravte se být odříznuti od všeho, na čem závisíte, od všeho, na čem vám záleží a všeho, co potřebujete k přežití, neboť to je jeho ďábelský plán. Všichni, kdo mu patří, mu pomohou splnit tento plán a vy jasně uvidíte, kdo jsou.

Řekl jsem vám v mém Slovu, že v těchto časech ti, kdo nepřijmou značku na svou ruku, nebo na čelo, nebudou moci kupovat, nebo prodávat. Ti, bez své značky, nebudou moci pracovat nebo jíst, budou-li záviset na svém systému. Nyní připravuji mé lidi žít podle jiného systému – mého systému.

Mé děti nemohou být odstřiženy od mého systému, protože nepřítel nad ním nemá žádnou moc. Nepřítel Mě nemůže zastavit, abych se nepostaral o mé vlastní.

Připravte se naučit novým cestám jak žít, mé děti, protože nyní je čas na přípravu pro ty, kdo budou v těchto časech žít tímto způsobem.

Hledejte mou Tvář a nacházejte se v mém Slovu. Nechejte mé Slovo přebývat ve vás, abyste se mohli naučit mému systému. Jen ti, kdo se podvolí a ve všem Mě budou neustále dávat na první místo, mohou jít touto cestou. Jen ti, kdo uposlechnou vše, co řeknu, aby dělali, mohou jít touto cestou.

Ježíš


Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.

7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.

15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Lk 12, 16-31
16: Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.

17: Uvažoval o tom a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?'

18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby

19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'

20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'

21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."

22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.

23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.

24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!

25: Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

26: Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?

27: Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

28: Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!

29: A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.

30: Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.

31: Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno."
zpět