1709

1079. 12. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VĚCI, NA KTERÝCH NEZÁLEŽÍ


Toužíte vědět, kdy a jak přijde konec. Toužíte vědět, jaký další soud na vás padne ve vašem světě, ale Já vám říkám toto - kdy a jak není důležité.

Důležité je, zda jste na tyto věci připraveni. Jste připraveny, mé děti? Jste připraveny vidět statisíce lidí, kteří zahynou, až přijdou mé soudy? Snesly byste slyšet v pekle křik těch, kteří tehdy zemřou beze Mne? Proč se namáháte kvůli věcem, na kterých nezáleží, když jsou v sázce duše? Když ti, které milujete, Mě neznají?

Věnujte Mi své hodiny v přímluvách, abych je mohl zachránit. Obětujte své hodiny na tváři přede Mnou, aby tisíce duší mohly vstoupit do mého království dřív, než bude pozdě. Cožpak nevíte, že mnoho duší, které Mne neznají, vstoupí dnes do pekla? Mějte soucit s těmi, kteří nemají pokoj, jaký máte vy, a ukládejte poklady v nebi, dokud je na to ještě čas. Není důležité, kdy a jak nastane konec.

Takto vám mohu požehnat, dokud jste na zemi, a také až se vrátíte domů ke Mně.

Ježíš


Mt 6, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Kol 4, 5-6
5: Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.

6: Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

2Petr 3, 8-10
8: Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.

9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.




zpět