1710. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DVEŘE K ZAOPATŘENÍ


Mnoho mých dětí je v této době na cestách. Přesouvám vás na bezpečnější místa. Skrývám vás na tajném místě, abych vás chránil před těmi, kdo chtějí zničit vás a vše, co skrze vás uskutečňuji.

Ačkoli jste ve svém čase zvyklé na pozemské zaopatření, přeji si, abyste se naučily spoléhat na Mne kvůli nebeskému zaopatření. Mám vše, co potřebujete. Mám mnoho poslušných dětí, které vám dají, když jim řeknu o vaší potřebě. I když nemůžete vidět, odkud bude zaopatření pocházet, Já jsem o vašem zaopatření rozhodl už dávno, ještě dřív, než jste Mne poznaly.

Slyšte a poslouchejte, mé děti, protože jste Mě požádaly, abych vás chránil, a Já to činím. Hledáte mnoho podrobností o tom, kam jdete, ale když vám to řeknu, nepřítel se bude snažit zavřít dveře k zaopatření, které jsem vám určil, abyste jimi prošly. Tyto dveře jsou nastaveny tak, aby se otevřely právě ve chvíli, kdy si myslíte, že tudy cesta nevede.

Nejsem zlý otec, který nic nedává, ale váš bohatý nebeský Otec, který poskytuje víc, než byste kdy mohly žádat nebo si jen myslet.

Ježíš


Fil 4,19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

1Kr 17, 3-4
3: "Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.

4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou."

1Kr 17, 9: "Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou."

Mt 6, 31-32
Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

Mt 7, 11: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Lk 12, 24: Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!

Iz 1, 19: Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.

Lk 6, 46: Proč mne oslovujete 'Pane, Pane', a nečiníte, co říkám?

Ex 23, 22: Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
zpět