1711. Poselství Ježíše ze dne 14. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEBUDETE DĚLAT, CO SI PŘEJETE


V této době budou moji proroci velmi odvážní. Budou stát a říkat slova, která jim vložím do úst. Budou křičet o hříších, o nichž chci, aby křičeli. Nesmíte se bát tváří lidí, moji lidé, ale směle předávejte, co vám dávám říkat. U některých z vás nechám, abyste volali i k vedoucím církví, do kterých vás pošlu. Dávejte si pozor, abyste mluvili POUZE to, co vám dávám, a POUZE tehdy, když vám řeknu, abyste mluvili. Je to naprosto nezbytné.

Pro ty, kteří to nedokážou, kteří odmítají dělat to, co jim říkám, aby dělali – vězte, že v tomto posledním probuzení budou všem, kteří odmítnou působit v darech, které jsem do nich vložil (všechny dary, nejen proroctví), tyto dary odebrány a dány jinému. Vložil jsem do vás dary, dávám svým dětem dobré dary, aby je používaly pro účely mého království, ale vy si s těmito dary nebudete počínat, jak chcete, když Mě v této době ignorujete.

Ježíš


De 18, 18: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.

Ez 33, 7-9
7: "Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování.

8: Řeknu-li o svévolníkovi: 'Svévolníku, zemřeš,' a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe.

9: Jestliže budeš svévolníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil."

Ez 33, 11: Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?

Mt 25, 15: jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a dcestoval.

Mt 25, 18: Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.

Mt 25, 20: Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.'

Mt 25, 22: Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.'

Mt 25, 28: Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!zpět