?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1712

1712. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OVLÁDNUTÍ


Jak čas postupuje a temnoty přibývá, mnozí z těch, které znáte a kteří Mě neznají, se stanou lidmi, které ani nepoznáte, tolik v nich bude temnoty.

Zvolili si cesty nepřítele místo mých a zbude v nich jen málo světla. Vězte, že to přichází, protože to postihne všechny mé děti.

Ovládne je jakýkoli hřích, v němž jsou nejvíce zakořeněni - vražda, zvrácenost, krádež, lež, cizoložství a další. Uvidíte, že jejich hříchů bude velmi přibývat, až nakonec v nich nic jiného neuvidíte.

Přeji si, abyste byli před těmito mými dětmi chráněni, ale mnozí z vás Mě neposlouchali ve věcech, které jsem vám řekl, což vás zbavuje mé ochrany.

Ježíš


Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,

3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

2Petr 3, 3-4
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,

4: a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.

Př 6, 12-15
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,

13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.

14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.

15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.

Jan 5, 19: Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.

Sk 17, 30: Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.zpět