1714. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁDOBY SLÁVY


Mé děti budou brzy čelit mnoha výzvám. Na zem přichází mnoho nedostatku, pronásledování a podvodů. Mnohé z těch, které si myslí, že jsou nad podvodem, jsou ve skutečnosti samy oklamány.

Mé děti, buďte opatrné a prověřujte vše, co je proti mému svatému Slovu. Mé Slovo potvrdí, co je pravda.

Posilujte svou nejsvětější víru a vězte, že Já jsem s vámi ve všem, co děláte. Jsem s vámi, ať procházíte čímkoli. Všechno jsem předvídal, než jsem vás povolal do tohoto času. Každé z vás je jedinečně vybaveno pro to, čemu budete nyní čelit. Každý den jděte po cestách, které Mě oslavují.

Buďte nádoby mé slávy na zemi. Buďte dětmi spravedlnosti, kterými nelze pohnout bez ohledu na okolnosti. Zlý se vám bude snažit ztížit cestu. Zůstaňte neochvějné ve své víře a vytrvejte až do konce, neboť konec již není daleko. Brzy budete tady se Mnou doma a vaše odměny se budou hromadit.

Ježíš


2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

1Thes 5, 21: Všecko zkoumejte, dobrého se držte.

1Jan 4, 1: Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Řím 10, 17: Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Da 7, 20-22
20: I o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.

21: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,

22: Až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.



zpět