/---https://wingsofprophecy.blogspot.com/

---/

1717. 18. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JAK VÁS MOHU POUŽÍT?


Mnozí z mých lidí si myslí, že jsou připravení vstoupit do svého osudu, ale jejich životy jsou v chaosu.

Nedbají o své zdraví ani o své tělo, jejich finance jsou špatně rozvrženy a jejich domácnosti jsou v nepořádku.

Moji lidé, jak vás mohu postavit před své ostatní děti, když je tomu tak? Musíte být střízliví, bdělí a rozvážní ve všech záležitostech, mám-li vás mocně použít. Žádali jste Mě o mnoho, Já za to požaduji mnoho na oplátku – vaše tělesné způsoby a touhy.

Mnohé z mých dětí v těchto časech konce nevstoupí do svých osudů a tužeb, protože jejich životy jsou příliš neukázněné a Já skrze ně nemohu činit, co si přeji.

Chcete-li být Poslanými, mé děti, dejte si do pořádku své domovy i sebe.

Ježíš


Ef 4, 1-6
1: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,

2: dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce

3: a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.

4: Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;

5: jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,

6: jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

1Kor 6, 19-20
19: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

20: Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1Tim 3, 2: Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit.

Tit 1, 7: Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý.

Lk 21, 33-34
33: Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

34: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.

Řím 12, 2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
zpět