1718. 29. září 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 11. července 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAROVAL JSEM


Život v tomto národu půjde dál jako "normálně" na nějaký čas, ale Já pak rychle přikročím k soudu. Mé soudy jsou spravedlivé, mé děti, nemyslete si nic jiného.

Když to, co vidíte, vám připadá tvrdé, vzpomeňte si, že Já jsem svatý Bůh. Varoval jsem a naléhavě žádal tento národ (Ameriku), aby se kál, znovu a znovu a znovu a má slova padala do hluchých uší. Zlí kráčeli dál a nyní šlapou po mých lidech, kteří jsou nazýváni mým Jménem, a to Já nebudu ignorovat.

Já milosrdným vždy prokazuji milosrdenství. Moji lidé, kteří jsou milosrdní, se nepotřebují bát. Budu soudit bezbožné rychle, neboť stále se mi vzpírají a pokračují ve svých zvrácenostech. Oni vskutku poznají, že JÁ JSEM mocný Jehovah a uvidí mou obrovskou moc!

Bouře přichází do Ameriky, bouře, která se už připravovala jistý čas a JÁ JSEM v této bouři. Můj soud je v této bouři. Tato bouře přichází jako odpověď na zápach zla, jenž ke Mně stoupá každý den z tohoto zkaženého národa – kdysi pro Mne skvělého – který se odvrátil ode Mne a vzdoruje mi všemi způsoby.

Modlete se nyní za vaše drahé ztracené, mé děti, zejména za ty, kteří tam bydlí, neboť Amerika padne a její pád bude veliký. Její soud přijde v jediném dni a Já jí zcela odeberu její moc. Od tohoto dne bude znát jen slabost a sama bude křičet o milosrdenství, jako tolik jiných křičelo o milosrdenství před její válečnou mocí.

Je to má moc, která to udělá. JÁ JSEM Pán.

Bůh Otec


Př 6, 12-16
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,

13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.

14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.

15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.

16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:

Mi 2, 1-3
1: Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na svých ložích, dopouštějí se ho za jitřního světla; na to mají dost sil.

2: Žádostivě dychtí po polích – a uchvacují, po domech – a zabírají. Utiskují muže i jeho dům, člověka i jeho dědictví.

3: Proto praví Hospodin toto: Hle, já na tu čeleď strojím zlo, z něhož nevyvléknete své šíje. Přestanete chodit povýšeně, bude to zlý čas.

Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Zj 18, 7-9
7: kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku –

8: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.

9: Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;
zpět