172. Poselství Ježíše ze dne 20. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


TEĎ VÁM BUDU VZAT A MOJI VĚŘÍCÍ SE ROZPTÝLÍ


Moje drahé děti,

teď bude rozbita má církev, za kterou jsem prolil svou krev a podstoupil mučivou smrt na kříži. Teď vám budu vzat a moji věřící se rozptýlí. Jen v úkrytech bude sloužena mše svatá. Na moji církev se valí úplná temnota. Satan zdánlivě vítězí, ale je to jen zdání. Je to proto, abych prosel kněze a věřící a aby bylo jasné každému z vás, jakou stranu si kdo zvolí. Věřící, kteří si zachovají pravou víru spolu se svátostmi, které jsem ustanovil, budou vyhnáni. Ale kdo Mi důvěřuje, o toho se postarám. Proto jsem v dřívějších poselstvích mluvil o tom, aby se věřící starali o své kněze jako o vlastní členy rodiny.

Nebuďte roztrpčení, to všechno nepotrvá dlouho, jen tak dlouho, dokud neuplyne čas antikrista. Pak se vrátím v mé slávě a dechem mých úst smetu Zlého. Tehdy napravím a opevním svou obnovenou církev, vyliji Ducha Svatého a vytvořím tisíciletou vládu pokoje. Až dechem mých úst smetu antikrista, v tomtéž okamžiku spoutám Satana a uvrhnu ho na dno pekla. Už nedokáže více mást a pokoušet duše. Můj lid bude žít v pokoji, bezpečí a štěstí po dobu 1000 let.

Myslete na to, moji maličcí, a nebuďte zatrpklí, neplačte. Slibuji, že zůstanu přítomen v každé duši v čase od jednoho svatého přijímání k druhému, a to i tehdy, kdy se bude zdát, že je odděluje už dlouhá doba. Budu s vámi každý den, až do konce světa. Tímto způsobem oddělím falešné od pravých, pokrytce od těch, kteří Mě milují. To všechno je zapotřebí, aby se naplnilo proroctví, abych odměnil ty, kteří Mi důvěřují, a věčným trestem postihl pokrytce, kteří nechtějí Mě, ale jen kariéru a zbožňují jen sami sebe.

Mé děti, bude to právě tehdy, když si můj protivník bude myslet, že zvítězil. V té době ale bude uvržen na dno pekla. Avšak vy zůstanete nahoře a stanete se účastníky věčného štěstí v nebi.

Přijměte mé posilňující požehnání pro konečný velký boj ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Žd 2, 3: Jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám.

Ef 5, 27: Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Ef 5, 16-17
16: Nepromarněte ten čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět