/---https://wingsofprophecy.blogspot.com/

---/

1720. Poselství Ježíše ze dne 22. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS ŽALMU 23, 5


Mé děti vstupují do doby velkého pronásledování. V tomto období vás, moji drazí, štědře zaopatřím, aby to viděl celý svět. Ti kolem vás, kteří ve Mne nevěří, kteří Mne neustále odmítají a kteří se Mi vysmívají, se obejdou beze Mne. Budou křičet na ulicích, protože přede Mnou nestanuli.

V tomto čase uvidí mou ruku, která vás zaopatřuje. Uvidí, že máte hojnost, i když oni mají nedostatek, a budou vás pronásledovat ještě intenzivněji. Radujte se, až se to stane, neboť jste na cestě do nebe a jejich pronásledování vám zde hromadí odměnu za odměnou, kterou můžete užívat po celou věčnost. Nepohrdejte jimi, neboť nemohou pochopit, co se děje, a mají strach.

V této době jděte v mé lásce ke všem lidem, čiňte rychle pokání, pokud hřešíte, a buďte připraveny být povolány domů, neboť váš čas je nyní velmi blízko. Blíží se konec.

Ježíš


Ž 23, 1-6
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět