1724. 25. září 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DVEŘE BUDOU ZAVŘENY


Dal jsem vám další šanci, abyste Mi sloužili. Dal jsem vám malé časové okno, abyste získali více moudrosti a poznání pro nadcházející čas, ale jestli tento čas promarníte, nebude vám dán další a ponesete následky svých rozhodnutí. Ne proto, že bych byl rozhněván, ale protože jsem spravedlivý soudce.

Někteří z mých lidí a mnozí, kteří nejsou skutečně moji, kteří se nazývají mým Jménem, promarní tento čas, jako promarnili všechen čas předtím. Následky budou kruté, protože až dopadnou soudy, nebudou mít žádnou moudrost a žádná jim nebude k dispozici, aby ji našli v tom čase. Až se rozmnoží pohromy, hladomory a války, budou běhat sem a tam, ale žádných odpovědí se jim nedostane. Dveře budou zavřené a oni zůstanou bez nich.

Nebuďte jako nerozumné panny, moji lidé, neboť jsem vám prokázal velké milosrdenství. Mnozí z mého lidu se modlili a žádali více času, aby mohli přivést ztracené duše do mého království, a Já jsem vám k tomu poskytl malé časové okno. Neplýtvejte jím, neboť nemám zalíbení v pošetilosti. Využijte tento čas.

Byl jsem dlouho trpělivý se všemi svými dětmi i se všemi, kteří nejsou moji, ale můj Duch nebude s člověkem vždy bojovat. Naplním své Slovo, a až se ten čas začne odehrávat, nebudu litovat – konec přijde.

Dveře budou zavřeny a těm, kdo nyní odmítají činit pokání, už nebude prokázána žádná milost. Čas se všem lidem krátí.

Ježíš


Ef 4, 13-15
13: Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

14: Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.

15: Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.

Ge 6, 3: Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let."

Př 4, 6-8
6: Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.

7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.

8: Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš.

Mt 25, 1-13
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.

2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.

3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.

4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.

5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.

6: Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'

7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.

8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: 'Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!'

9: Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!'

10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.

11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!'

12: Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.'

13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Mt 7, 21-25
21: Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

22: Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'

23: A tehdy jim prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.zpět