1725. 26. září 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 12. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UŽ NEZBÝVÁ MOC ČASU


Modlila jsem se v časných hodinách tohoto rána za prezidenta Trumpa a Ameriku, a když jsem se modlila, uslyšela jsem v duchu… tik tak… tik tak… tik tak… Mohla jsem doslova slyšet tikání hlasitých hodin, jako slyšíte u hodin, které mají vteřinovou ručičku.

Moji lidé, už nezbývá moc času. Nařídil jsem soud nad Amerikou za její hříchy, za hřích vraždy nevinných duší, které jsem stvořil, za hřích vzpoury proti Mně, za odvrácení ode Mne a za uctívání falešných bohů místo Mne.

Stvořil jsem tě a všechnu nádheru a bohatství uvnitř tebe a ty jsi Mne odvrhla jako odpad. Nyní změním tvou krásu, nádheru a bohatství, uctívané po celém světě, v odpad. Už se více nepozvedneš, Ameriko. Upadneš v nemilost, ačkoli lidé mého Zbytku po jistou dobu zůstanou, aby přivedli duše do mého království. Obdařím je duchovními dary, aby přežili, a dokonce aby se jim dařilo, až povedou ke Mně ztracené v čase pronásledování, jaké ve vaší zemi nikdy dříve nebylo viděno.

Rozluč se se svou nádherou a bohatstvím, Ameriko, neboť jsi probudila můj hněv a ten na tebe dopadne.

Už nezbývá moc času.

Bůh Otec.


Ex 30, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel, a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv proti nim uprostřed egyptské země.

Ez 5, 6-9
6: Vzepřel se však proti mým řádům a nařízením svévolněji než pronárody a země, jež jsou okolo něho; mé řády znevážili a mými nařízeními se neřídili.

7: Proto praví Panovník Hospodin toto: Poněvadž hlučíte více než pronárody, které jsou okolo vás, ale mými nařízeními se neřídíte a mé řády nezachováváte, ba ani nejednáte podle zvyklostí pronárodů, jež jsou okolo vás,

8: proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Jeruzaléme, a vykonám uprostřed tebe soudy před očima pronárodů.

9: Pro všechny tvé ohavnosti vykonám v tobě, co jsem ještě nevykonal a už nikdy nic takového nevykonám.

Iz 1, 4-9
4: Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu.

5: Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené.

6: Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, nejsou vymačkány ani obvázány ani ošetřeny olejem.

7: Vaše země je zpustošená, vaše města vypálená ohněm, vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci; je zpustošená, cizáky podvrácená.

8: Dcera siónská zůstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město.

9: A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobni Gomoře bychom byli.

Sf 2, 13-15
13: Napřáhne svou ruku proti severu, zahubí Ašúra, z Ninive učiní zpustošené místo, stepní suchopár;

14: v jeho středu budou odpočívat stáda, všechna zvěř toho pronároda. Na hlavicích sloupů tam bude nocovat pelikán a sýček. Jaký to zpěv zazní z oken! Na prahu trosky, cedrové deštění vytrháno.

15: Tohle je město jásotu, které tak bezpečně trůnilo a v srdci si namlouvalo: Není nade mne. Jak bylo zpustošeno! Jen zvěř tam odpočívá. Každý, kdo přejde kolem, posměšně sykne a mávne rukou.

Mal 3, 13-18
13: Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se: Co mluvíme proti tobě?

14: Říkáte: Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně?

15: Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ač se dopouštějí svévolností, pokoušejí Boha, a přece uniknou.

16: Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.

17: Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.

18: Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce.
zpět