1726. Poselství Ježíše ze dne 27. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE VELMI OSTRAŽITÍ


Mé děti, čas vašeho návratu domů se rychle blíží. Přeji si, abyste se připravily, abyste byly připraveny opustit své pozemské příbytky.

Přeji si, abyste se každé z vás velmi pečlivě zkoumalo. Hledejte i ty nejmenší stopy hříchu. Zkoumejte svá srdce, zda v nich není neodpuštění. Hledejte ve svých srdcích urážku. Zkoumejte svá srdce, zda v nich není chtíč a modlářství. Je v nich nějaká chamtivost? Nějaká faleš, které jste nelitovaly?

Je v nich byť sebemenší stopa pýchy?

Přeji si, abyste odložily každý hřích, který v sobě najdete, abyste byly připraveny přijít domů, až vás zavolám. Buďte nyní velmi ostražité, mé děti, neboť nepřítel vašich duší se potuluje a hledá, koho by pohltil.

Ježíš


Petr 5, 4,-14
4: Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.


5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost '.

6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

7: 'Všechnu svou starost vložte na něj ', neboť mu na vás záleží.

8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

11: Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

12: Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.

13: P
ozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylónu, a Marek, můj syn.

14: Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.
zpět