1730. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. září 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

SLUNCE POTEMNÍ A MĚSÍČNÍ SVIT UŽ NEUVIDÍTE


Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Sjednoceni jako děti téhož krále, vás vyzývám, abyste se připojili k mým nebeským legiím a spolu s nimi bojovali proti hříchu a ďáblově nepravosti.

Cestu lidstva vyznačují znamení na nebi i na zemi, aniž by Boží lidé pozvedli oči k nebi.

Následkem lhostejnosti a velké nevíry budou lidé trpět i nadále. Nebojíte se Boha, žijete v nemravnosti, neposlušnosti a v bahně hříchu.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus, nekonečné milosrdenství, žádá svou Matku, aby již déle nezadržovala Boží rámě, aby nebylo ztraceno více dětí.

Jak se čas zrychluje, utrpení se zdvojnásobuje a hřích roste. Neposlušnost, bezbožnost a nevíra mezi většinou lidstva, povedou k bičování lidí našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Jdeme vpřed na obranu dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a čekáme na znamení, které nám dá náš Král, abychom přišli na pomoc duším, které zůstávají věrné.

ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE TATO GENERACE BUDE KRUTĚ BIČOVÁNA OHNĚM?

Proč neustále hřešíte!

Uvidíte samotnou zemi hořet, až praskne…

Kvůli zvýšené aktivitě budou sopky vypouštět oheň, kouř a plyny, které zabrání přežití velké části lidstva.

Vidím, jak při otřesech země mnozí ve strachu padají na zem a pak pokračují v hříchu.

Slunce potemní a měsíční svit už neuvidíte v kouři sopek.

Jste to vy, kteří jste urazili našeho Krále a Pána Ježíše Krista, kdo musí činit nápravu, modlit se a milovat vše, co vám dala Boží vůle a čím jste pohrdli.

Pokračujte v lidské pošetilosti, dokud na toto zvrácené pokolení nepřijde velký trest.

Připravte si zásoby podle možností každého z vás.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Argentinu, lid se bude bouřit.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Brazílii, trpí, aby byla očištěna.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Balkán, připravují se válečné strategie.

Modlete se, Boží děti, modlete se za Bali, sopka Agung vyvolává velký strach.

Jako Kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste se připravily, obrátily a rozhodly se k vnitřní změně, jinak bude pro vás těžké dosáhnout obrácení.

Pýcha vede lidské bytosti k pádu… Dávejte si pozor!

Děti Boží, nebojte se, choďte v míru a neubližujte svým bližním.

Děti Boží, buďte pokornými služebníky naší Královny a Matky, abyste pod její ochranou zůstaly v její podobnosti: stvořeními víry.

Boží ruka vás neopustila.
Mějte víru a vyměňte strach za pevný úmysl změny.

Žehnám vám, lidé Boží.

Svatý archanděl Michaelzpět