1731. 2. října 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 10. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


V JEDINÉ HODINĚ


Mé děti se dívaly, jak jejich svět prudce klesá do žumpy hříchu. Díval jsem se taky. Cítily jste smutek, jak svět, který Mě kdysi alespoň uznával za Boha, se vzbouřil a pyšně odpochodoval jiným směrem. Mé děti se rmoutí, neboť vědí, co přijde. Vy víte, že na vzpouru se vždy odpovídá soudem.

Ti, kdo se vzbouřili proti mému Stvoření, ti, kdo se postavili proti tomu, co jsem nařídil v mém Slovu, kdo se vzepřeli a stále se bouří proti všemu, co je ve světě kolem nich ode Mne, budou čelit palčivému soudu, jemuž nebudou moci uniknout. Vše, o co tvrdě bojovali, aby měli, to ztratí. Vše, o čem si myslí, že získají, toho zanechají, neboť to zničím.

Mé děti, řekl jsem vám, abyste se rozloučily se světem kolem vás. Řekl jsem, abyste pověděly těm, které milujete, všechno, co máte na srdci. Mé soudy jsou ustanoveny a zkáza přijde rychle. Až budu ničit národ Ameriky, udělám to okamžitě.

Budete stát s ústy dokořán, až uvidíte, jak se to stane. V jediné hodině se celý svět změní a už nikdy nebude zase stejný. Rozhodnutí jediného člověka jej navždy změní, ale bude to má ruka, která jím pohne.

Připomínejte si má slova.

Bůh Otec


Zj 18, 3-11
3: neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.

4: A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

5: Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.

6: Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;

7: kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku –

8: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil."

9: Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;

10: z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: "Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!"

11: A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží.
zpět