1732. 3. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDE PŘIBÝVAT MÝCH SLOV, KTERÉ VÁM DAJÍ MOJI PROROCI


V příštích dnech bude přibývat mých slov, které vám dají moji proroci. Přeji si, aby můj lid činil pokání, dokud je ještě čas. Některé z vás pošlu na temná místa, na cizí místa, která jste neznali, aby tato Slova předávali a konali tam mou vůli. Některé z vás povolám k modlitbě. Mnohé z vás povolám, aby se Mnou ustoupili stranou.

Je čas, aby můj lid zjednodušil svůj život. Omezte, moji lidé, omezte přebytky, zbytečnosti, povrchní prvky svého života, protože v časech, které přijdou, vám to bude pomocí.

Americký národ brzy zasáhne katastrofa v takovém rozsahu, že postihne všechny národy, a můj lid není připraven. Prokázal jsem tomuto národu velkou lásku, ale on se ke Mně obrátil zády a jeho cesty již nejsou mými cestami.

Moji lidé ignorovali má slova, odvrátili se od mých Přikázání a jdou po svých vlastních cestách. Jejich srdce se ode Mne vzdálila a jejich životy se zapletly do světa, v němž žijí. V časech, které mají přijít, tomu tak nebude, neboť pokud zanedbají přiblížit se ke Mně, zaniknou na zemi.

Moji lidé, cožpak to nevíte? Nechápete ještě, že beze Mne nemůžete přežít to, co přichází? Cožpak nevíte, že toužím po zvuku vašeho hlasu, který Mě volá? Toužím po našich společných intimních chvílích, po tom, abyste se ke Mně přiblížili a hledali mou Tvář. Toužím, abyste ve věcech svého života hledali mé srdce, a nenásledovali své vlastní.

Mnozí z vás naplnili svůj čas, ve kterém žijete, světským potěšením, rozptýlením, zábavami, a zapomněli jste na Mne. Neuvědomujete si skutečnou cenu těchto rozptýlení.

Ježíš


Ž 9, 17-18
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.

Da 9, 5-6
5: Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.

6: A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země.

Iz 29, 13: Panovník praví: Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem.

Ž 73, 28: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

Tit 2, 12: A vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.

Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!zpět