1739

1739. 9. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. května 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POSLECHNĚTE BEZ OTÁLENÍ


Mé děti, ohlašuji období, v němž budu učit lidská srdce bát se mé moci. Na zemi je málo strachu ze Mne, ale to není, jak bych si přál, aby tomu bylo. Nebojí-li se lidé mé moci, budou lehce zranitelní Šelmou, která přichází. Ti, kdo nejdou se Mnou, budou zničeni. Budou snadno oklamáni a jejich zranitelnost vůči klamu povede k jejich zničení.

Nepřítel vašich duší tvrdě pracuje, aby přesvědčil ty, kteří nepochopili, že není nic, čeho by se měli bát. Jsou to ti, kdo ještě milují své životy a jsou snadno svedeni na scestí, protože jejich srdce nejsou plná mého Slova. Zvýší počet těch, kteří se Mne nebojí a kteří vás časem budou pronásledovat.

Mé soudy začnou v mém Domu, mezi mými lidmi, ale uvidíte také, jak se rozšíří do života těch, kdo se odmítají kát a sloužit Mi, když k nim volám. Uvidíte je, jak se přidruží k těm, kdo odmítají milovat jiné, kdo odmítají dát své srdce Mně.

Moji lidé, připravte své srdce na to, co přichází, neboť uvidíte mnoho strašných výjevů. Uslyšíte o mnoha podlostech a budete svědky skutků, které vám naženou strach, ledaže byste jim rozuměli. Neboť ti, kdo znají mé Slovo, budou vědět, že je to naplnění konce a všeho, co bylo předpověděno. I tak to bude pro vás velmi těžké. Já povedu mnoho z mých vlastních na místa tajných útulků, abych vás udržel v bezpečí po delší čas, abyste mohli přivést ke Mně ostatní. Poslechněte bez otálení, až vás začnu vést, neboť času je velmi málo a zpoždění jen o pár dnů vás může stát všechno.

Buďte stále těsně u Mne. Modlete se bez přestání. Poznejte mé Slovo. Poslechněte okamžitě.

Ježíš


Mt 5, 10-12
10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.

11: Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat, a vylhaně vám připisovat každou špatnost,

12: radujte se a jásejte, neboť vás čeká v nebi velká odměna. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Zj 19, 19-21
19: A tu jsem spatřil šelmu a pozemské krále s jejich vojsky, shromážděnými k válčení proti tomu, který seděl na koni, a proti jeho vojsku.

20: Ale šelma byla chycena s ní i nepravý prorok – ten, který pod jejím dohledem dělal zázraky, jimiž svedl ty, kdo si nechali udělat znak šelmy a klaněli se její soše; oba byli zaživa vhozeni do ohnivého močálu hořícího sírou.

21: Ostatní pak byli pobiti mečem vycházejícím z úst toho, který seděl na koni. A všichni ti ptáci se dosyta nažrali jejich masa.

1Tes 5, 2-4
2: Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.

3: Až budou lidé říkat: Je pokoj, bezpečnost, tu znenadání přitrhne na ně záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Uniknout jim nebudou moci.

4: Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj.

1Petr 4, 17
17: Přišel totiž čas, aby se začal soudit nejdříve Boží dům. Zažíná-li to však napřed u nás, jak teprve dopadnou ti, kdo se zdráhají poslušně přijmout Boží evangelium!

Řím 1, 27-31
27: A podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonností k sobě navzájem. Muži páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění.

28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli do převrácených názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.

29: Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a zloby, jsou samá závist, vražda a nesvár, lest, zlomyslnost. Pomlouvají,

30: na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní vůči rodičům,

31: tupí, věrolomní, bezcitní, nemilosrdní.

1Jan 4, 16-19
16: My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

17: V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je on tam, takoví jsme i my zde na zemi.

18: Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; strach totiž předpokládá trest, a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti.

19: My milujeme, protože on napřed miloval nás.
zpět