174. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZATÍM JE ČAS, ABYSTE MI DALI SVÉ SRDCE


Řekl jsem vám, že proměním váš smutek v tanec, a je to pravda, ale hrůzy, které přicházejí, obrátí vaše tancování v pláč.

Pro ty, kdo se radovali z mnoha potěšení a hledali bohatství a světské kratochvíle v čase, který vám byl dán, bude tento žal velmi velký. Ti, které milujete, budou vzati před vašima očima a pocítíte velký zármutek.

Protože jste Mě nenásledovali, ani nevěnovali pozornost mým cestám, protože jste neuvěřili mému svatému Slovu, vaše hoře nebude utišeno. Budete truchlit bez naděje, neboť nemáte zásluhu na tom, abyste se dívali do budoucna, až svět skončí.

Ještě je čas, abyste odložili vaše světská potěšení a zájmy, a místo toho se věnovali Mně. Zatím je čas, abyste Mi dali své srdce a učinili Mě prvním ve všem, co děláte. Tento čas bude brzy navždy pryč, a žádný čas navíc nedostanete.

Jste to vy, kdo si vybírá.

Bůh Otec


Ž 30, 12: Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí.

Kol 3, 2: Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.

1Jan 2, 15-17:
15: Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16: Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17: A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

1Thes 4, 13: Nechceme vás však, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.

Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."
zpět