1740. 10. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CÍRKVE SVĚTA


Světové církve nedokázaly naučit mé lidi, jak Mi důvěřovat ve všem, co potřebují. Mnozí je učili klamným představám a lžím, a nyní jsou moji lidé v nouzi. Budu je proto volat (církve) k odpovědnosti. A budu volat k odpovědnosti můj lid, že zanedbal mé Slovo. Mé Slovo je jasné, ale vy jste si neudělali pro Mne čas, moji lidé, a nyní víra, kterou potřebujete k přežití, vám chybí.

Mé děti, přeji si, abyste učinily z vašeho času v mém svatém Slovu svou prioritu. Ve vašem životě Já musím být první. Co je pro vás důležitější než váš Bůh? Může vás to (co je důležitější než Bůh) zachránit, až přijde konec? Může vás ochránit před zraněním?

Budete-li se snažit trávit čas se Mnou, pomohu vám vaši víru vybudovat včas, pro to, co přijde. Tuto volbu musíte učinit ze své vlastní svobodné vůle. Zameškáte-li to udělat, to, co přichází, vás vyděsí.

Ježíš


Ez 34, 10-16
10: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou.

11: Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.

12: Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty.

13: Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi.

14: Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských.

15: Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina.

16: Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit."
zpět