1746. 16. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÉ PROBUZENÍ


Mnoho mých dětí bědovalo nad změnami, které přicházejí na Zem. Když Mi dovolíte vás vést v tomto čase velké změny, budete v pokoji a tyto změny vám přinesou požehnání. Můj úmysl, děti, je vždy vám žehnat.

Nové probuzení začíná a mnoho duší přichází do mého království – pohleďte a radujte se! Řekl jsem, že vyliji mého Ducha na vaše syny a dcery a nyní jste svědky toho, jak je můj Duch vyléván.

Radujte se, radujte se, radujte se, neboť poslední duše, které mají být zachráněny, tam nyní vstupují! Dovolím událostem, které způsobí pokání, přivést poslední duše do mého království. Chci volat mé děti ke Mně domů.

Ježíš


Jl 2, 27: Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben.

Jl 3, 1-5
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.

2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.

3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.

4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.

5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
(*)(*) V Bibli paní Glyndy Linkous: Jl 2, 27-32.
zpět