1747. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

ZIMA ZASÁHNE VELKOU ČÁST ZEMĚ


Vroucně milované děti mého Nejsvětějšího Srdce, zůstáváte v mých ranách.

Dal jsem vám Vykoupení, aby se v této chvíli každý, jako individuální stvoření, mohl svobodně rozhodnout pro dobro, nebo zlo.

Neobviňujte mě z toho, co se vám děje, ale podívejte se na sebe…

Co na sebe, jako lidstvo, přivoláváte?
Jak žijete?
Jaká rozhodnutí děláte?
Jak řídíte svou osobní morálku: co bytostně přijímáte a co nepřijímáte ve svém vnitřním já?

Každé z mých dětí se zcela přirozeně miluje, ale tato generace se miluje naprosto neuspořádaně.

Proto jste sobečtí a kážete ve jménu svého ega: váš vztah ke všemu kolem vás určuje vaše já. Vlastnosti a příklady, které dáváte bratrům, jsou posuzovány podle jejich vnitřního já, které [také] miluje jen sebe.

Moji lidé:

Chcete vyjít z nevědomosti, které se podřizujete tím, že se chováte a jednáte podle svého individuálního já?

Buďte pokorní: to této generaci chybí – pokora, abyste přijali, i když každý z vás je individuální osobou, že nežijete sami, ale jste obklopeni jinými lidskými tvory, s nimiž jsem vás povolal žít v bratrství.

Stvoření sténá, pociťuje porodní bolesti a očekává, že si moji lidé zachovají víru.

Člověk ovládá člověka do té míry, že elita přijímá vyhlídku na sebezničení mých dětí způsobené:

Potraty...
Eutanazií...
Atomovými zbraněmi, nejnehumánnějšími zbraněmi, jaké kdy lidstvo vytvořilo...
Chemickými zbraněmi, jimiž bude můj lid bičován...
A v tuto chvíli "pokroky", o kterých nevíte, symboly lidské pýchy...

Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, zima zasáhne velkou část Země, pronikne až na kost a mé děti budou kvůli tomu velmi trpět, protože to nečekaly a nebyly na mráz náležitě připraveny.

Modlete se, moji lidé, modlete se, modlete se, země se bude stále silně třást, budete vehnáni do utrpení.

Moji lidé, musíte se připravit, než události všeho druhu naberou na síle a chaos vzroste. Dobře víte, že lidské bytosti se chovají brutálně, když čelí nestabilitě.

Lidstvo bude bez komunikací, technologie bude pozastavena rozhodnutím lidské moci na Zemi. Mlčení a strach se zmocní těch, kdo Mě nemilují, a těch, kdo nepřijmou pokání za své zlé skutky.

Zůstaňte Mi věrní, přijímejte Mě ve svaté eucharistii. Nechoďte po cestách, které jsou v rozporu s Přikázáními, svátostmi a Písmem svatým. Teď není čas vykládat si mé Slovo, jak se vám zlíbí, buďte věrní pravému učení mé církve.

NEPROMARNĚTE TENTO ČAS…
VSTOUPILI JSTE DO VELKÉHO UTRPENÍ.

Moji lidé, modlete se k mé Matce svatý růženec se zvláštní oddaností 13. října (*) a po celý den Mi obětujte vaši modlitbu pro následující úmysly:

Na odčinění hříchů lidstva.
V prosbě týkající se utrpení lidstva za jeho hříchy a přírodou.
Jako oběť pokání mého lidu k Neposkvrněnému Srdci mé Matky.

Moji lidé, jste chráněni. Bratrsky se sjednoťte a nezapomeňte, že vás z Boží vůle střeží mé nebeské legie pod velením svatého archanděla Michaela.

Moji lidé:

ČAS JE PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK.

Chráním vás, nosím vás v mém Nejsvětějším Srdci, nebojte se, zlo přede Mnou utíká.

Žehnám vašim smyslům, aby byly více duchovní a méně světské.
Žehnám vašim srdcím, aby byla mírná a nepůsobila bolest vašim bratrům.
Žehnám vašim rukám, aby konaly dobro.
Žehnám vašim nohám, abyste šli v mých šlépějích.

JAK VÁS MILUJI, MÉ DĚTI, JAK VÁS MILUJI!

Nebojte se, ochráním vás.

Váš Ježíš
(*) Dne 13. října 1917 dala lidstvu Nejsvětější Panna Maria ve Fatimě v Portugalsku, velký zázrak pohybujícího se Slunce.
zpět