1748. 17. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDYŽ PRONÁSLEDOVÁNÍ ROSTE


Až pronásledování začne růst, bude s mými lidmi hrubě zacházeno. Budete trestáni bezbožníky, protože existují. Kvůli tomu, že věříte, že milujete, že se snažíte být jiní. Satan i nyní zasévá velkou nenávist do srdcí těch, kteří nevěří, a ta se každým dnem zvětšuje.

Jak jejich nenávist roste, způsoby, jakými trestají můj lid, budou stále silnější a nakonec budou velmi násilné. Zlí lidé začnou nahrazovat ty, kteří jsou ve vládách, a budou vydávat zákony proti vám, mému lidu. Nakonec toto pronásledování nejen povolí, ale budou ho i podporovat.

Říkám vám tyto věci, abyste připravili svá srdce na to, co se má stát. Tyto věci musí přijít, aby se vše naplnilo a mohl nastat konec. Konec všeho zla. Konec veškeré špatnosti na zemi. Konec věku, kdy Věkovitý uvidí svého Syna oslaveného a odhaleného všem. Kdy se všechny mé děti budou moci vrátit domů a odpočinout si od svých prací.

Nebojte se toho, co má přijít, mé děti, neboť už jsem rozhodl o vaší pomoci. Rozhodl jsem o vaší útěše v těchto časech. Určil jsem pro vás cesty a prostředky tam, kde žádné cesty a prostředky nejsou.

Nejste sami.

Patříte Mně.

Ježíš


Ž 7, 2: Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,

Mt 13, 49-50
49: Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých

50: a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

Mt 5, 10-12
10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

11: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

12: Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Mt 10, 21-23
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

Mt 24, 9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
zpět