1749

1749. Poselství Ježíše ze dne 18. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÉ ÚROVNĚ BOJE


Moji lidé vstupují do doby, kdy k přežití bude zapotřebí nových úrovní boje.

Ve svém svatém Slovu vám dávám mocné zbraně, ale mnohé z mých dětí je nevyužívají. Některé z vás mají pocit, že bych měl bojovat za vás, přestože jsem vás vybavil, abyste mohly bojovat samy za sebe.

Mé děti, které jsou ochotné bojovat za mé království v tomto čase, které chodí po mých cestách a snaží se Mi ve všem sloužit, dostávají nyní nové zjevení o vedení boje. Předávám nové dary pro vítězství v boji těm, které jsou ochotné bojovat za mé království.

Jste ochotné?

Ježíš


Lk 10, 19: Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.

Ef 6, 11-12
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

2Kor 10, 3-5
3: Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly

5: a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
zpět